16:42 - 08/10/2016

Thai aiti web - Tài liệu học thiết kế web

  Thai aiti web - Tài liệu học thiết kế web

  Thiết kế web - Tài liệu học thiết kế web

  Thiết kế web là bộ tài liệu do Thai aiti web cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết để có thể thiết kế website thông qua ngôn ngữ HTML được cụ thể và chi tiết, với những hướng dẫn cụ thể và rõ ràng, giúp các bạn hình dung cũng như nắm rõ được các bước phải làm, mục đích các bước, bổ sung kiến thức cần thiết cho bản thân.
  Bộ tài liệu bao gồm:

  Phần I. Giới thiệu ngôn ngữ HTML

  • I. Các liệu 
  • II. Các thẻ định dạng khối 
  • III. Các thẻ định dạng danh sách 
  • IV. Các thẻ định dạng ký tự 
  • V. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh 
  • VI. Các thẻ định dạng bảng biểu 
  • VII. Form

  Phần II. Thiết kế web sử dụng MS Frontpage

  • I. Các thao tác cơ bản 
  • II. Thực hành 
  • III. Đăng kí website miễn phí trên internet 
  • IV. Thiết kế một số website mẫu
  Nội dung cụ thể của tài liệu Thiết kế web được giới thiệu sau đây:

  Phần I. Giới thiệu ngôn ngữ HTML

  I. Các liệu 
  1.1 HTML THẺ ĐỊNH CẤU TRÚC TÀI LIỆU
  Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, tức là nó có sử dụng các thẻ HTML để trình bày. Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt giữa các cặp thẻ này.
  Cú pháp: 
  <HTML>
  ...Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt ở đây
  </HTML>
  Trình duyệt sẽ xem xét các thẻ không sử dụng thẻ <HTML> như những tệp tin văn bản bình thường.
  1.2 HEAD
  Thẻ HEAD được dùng để xác định phần mở đầu cho tài liệu
  Cú pháp:
  <HEAD>
  ...Phần mở đầu <HEADER> của tài liệu được đặt ở đây
  </HEAD>
  1.3 TITLE
  Cặp thẻ này chỉ có thể sử dụng trong phần mở đầu của tài liệu, tức là nó phải nằm trong thẻ phạm vi giới hạn bởi cặp thẻ <HEAD>.
  Cú pháp:
  <TITLE>Tiêu đề của tài liệu</TITLE>
  1.4 BODY
  Thẻ này được sử dụng để xác định thành phần nội dung chính của tài liệu - phần thân (body) của tài liệu. Trong phần thân có thể chứa các thông tin định dạng nhất định để đặt ảnh nền cho tài liệu, màu nền, màu văn bản siêu liên kết, đặt lề cho trang tài liệu... Những thông tin này được đặt ở phần tham số của thẻ.
  Cú pháp
  <BODY>
  ...phần nội dung của tài liệu được đặt ở đây
  </BODY>
  Trên đây là các cú pháp cơ bản của thẻ BODY, tuy nhiên bắt đầu từ HTML 3.2 thì có nhiều thuộc tính được sử dụng trong thẻ BODY.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét