11:29 - 02/10/2013

Tạo Menu sổ dọc giống thaiaiti sử dụng JS

  Kiểu Menu sổ dọc là một cách tuyệt vời để gom nhiều liên kết vào một vùng nhỏ.   Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một thanh menu sổ dọc cơ bản nhưng cũng rất hữu ích khi thiết kế web.

  Bước 1: Đặt code Javascript dưới đây vào phần đầu (trước thẻ </head>) của trang web.
  <script language="javascript"><!--
  function openURL()
  {
  // grab index number of the selected option
  selInd = document.theForm.aaa.selectedIndex;
  // get value of the selected option
  goURL = document.theForm.aaa.options[selInd].value;
  // redirect browser to the grabbed value (here a URL)
  top.location.href = goURL;
  }
  //-->
  </script>
  Bước 2: Thiết lập HTML để hiển thị Menu sổ dọc, như ví dụ bên dưới.
  <form name="theForm"> <tt>
  <select name="aaa" size="1">
  <option selected value="/trang-chu.html">Home </option>
  <option value="#">-------------------- </option>
  <option value="/introduction.html">Introduction </option>
  <option value="/service.html">Services </option>
  <option value="#">-------------------- </option>
  <option value="/products.html">Products </option>
  <option value="/download.html">Download </option>
  <option value="/resources.html">Resources </option>
  <option value="#">-------------------- </option>
  <option value="/contact.html">Contact </option>
  <option value="/faq.html">FAQ </option>
  </select>
  <input type="button" value=" GO " onClick="openURL()"> </tt>
  </form>
  Nếu bạn không cần sử dụng nút GO thì bỏ dòng code của nó, tức là dòng trước thẻ </form>. Sau đó bạn phải thay đổi dòng thứ hai thành thế này:
  <select name="aaa" size="1" onchange="openurl()">


Bình luận & Góp ý

2 nhận xét:

Đăng nhận xét