23:37 - 17/10/2013

Pest - Phần mềm làm trắc nghiệm

  Phần mềm làm bài và học bài tập trắc nghiệm, dành cho nhà trường, học sinh sinh viên
  Các bạn tải về dùng nhé, Nếu thấy thú vị thì thank mình kai
  Cái này trường mình sử dụng nhiều lắm, học trắc nghiệm cực nhanh
   * Dung lượng: 10.42 MB

  HUBT - HUBT

   Bạn vui lòng để lại lời nhắn khi ghé thăm Website và bài viết này có ích cho bạn

  Hướng dẫn cụ thể: 


  H­ướng dÉn sö dông phÇn mÒm tr¾c nghiÖm

  NhÊp ®óp chuét vµo file pest cã biÓu t­îng mau ®á nh­ h×nh sau(hoÆc nhÊp ®óp vµo æ CD)


  Sau ®ã nhÊn next nh­h×nh vÏ sau:

  Chän "I accept the agreement". Råi nhÊn next

  TiÕp tôc nhÊn next:
  Sau ®ã nhÊn Install.
  NÕu gÆp th«ng b¸o

  Th× nhÊn Ignore cho ®Õn hÕt c¶nh b¸o. cuèi cïng nhÊn Finish ®Ó kÕt thóc.
  Ch¹y file Crack trong æ CD, råi nhÊp ®óp file Keygen.exe.  Copy sè seria vµo hép th«ng b¸o duíi ®©y.
  Sau ®ã nhÊn   Enter Registration

  B¹n muèn thi m«n nµo th× nhÊp ®óp m«n ý trong æ CD. Sau ®ã nhÊn
   Let's Go!

  Sau ®ã lùa chän sè c©u hái ®Þnh lµm ë môc sau:

  Chän môc Option råi chän Set Fonts


  Chän Font .vntime vµ cì ch÷12   KÕt thóc b»ng nót "Change'em!”


Bình luận & Góp ý