19:38 - 22/09/2013

Thay Older Post, Newer Post bằng tiêu đề bài viết

  Đây là thủ thuật thay thế Older Post (Bài đăng Cũ hơn), Newer Post (Bài đăng Mới hơn) bằng tiêu đề Bài đăng tương ứng. Phạm vi hoạt động trong bài viết, nó giúp những liên kết tới các Bài đăng Cũ hơn và Bài đăng Mới hơn trở nên trực quan, dễ nắm bắt hơn.
  link posts


  Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.

  #blog-pager p{text-align:left}

  Bước 2: Tìm thẻ <b:includable id='post' var='post'> và thêm vào sau nó đoạn mã dưới đây:

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <script type='text/javaScript'>var newer='';older='';timestampISO='<data:post.timestampISO8601/>';timestampISO=timestampISO.replace(/\+/g,'%2B');</script>
  </b:if>

  Bước 3: Tìm thẻ <b:include name='nextprev'/> và thay thế nó bằng đoạn mã dưới đây:

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
  <p>
  <data:olderPageTitle/>: <a expr:href='data:olderPageUrl' id='Blog1_blog-pager-older-link' rel='prev'><script type='text/javaScript'>older='y';</script></a>
  </p>
  </b:if>
  <b:if cond='data:newerPageUrl'>
  <p>
  <data:newerPageTitle/>: <a expr:href='data:newerPageUrl' id='Blog1_blog-pager-newer-link' rel='next'><script type='text/javaScript'>newer='y';</script></a>
  </p>
  </b:if>
  <script type='text/javaScript'>
  //<![CDATA[
  function links(json){var newer_link='';older_link='';total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t;start_index=json.feed.openSearch$startIndex.$t;items_perpage=json.feed.openSearch$itemsPerPage.$t;if(items_perpage==1){older_link=json.feed.entry[0].title.$t}else{newer_link=json.feed.entry[0].title.$t;if((total_posts-start_index)>1){older_link=json.feed.entry[2].title.$t}}if(older=='y'){document.getElementById('Blog1_blog-pager-older-link').innerHTML=older_link}if(newer=='y'){document.getElementById('Blog1_blog-pager-newer-link').innerHTML=newer_link}}function link_total_posts(json){var link_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t;if(link_total_posts!=1){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+(link_total_posts-1)+'&max-results=3&callback=links\"><\/script>')}else{document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=2&max-results=1&callback=links\"><\/script>')}}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&published-min='+timestampISO+'&max-results=0&callback=link_total_posts\"><\/script>');
  //]]>
  </script>
  </div>
  <div class='clear'/>
  <b:else/>
  <b:include name='nextprev'/>
  </b:if>


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét