18:32 - 08/09/2013

Recent post blogspot hình ảnh dạng ô cho 1 nhãn

  [tintuc]
  Chia sẻ code tại bài viết mới trong 1 nhãn hoặc toàn trang cho blogspot

  Các bạn xem demo hình ảnh bên dưới nhé: 


  Cách làm: 

  - Chèn đoạn code bên dưới vào nơi bạn cần hiển thị:

  <div class='design-thaiaiti-box3'>
  <div style='width: 660px;margin-left:5px;border-bottom: 1px solid #9F0100;margin-bottom: 5px;margin-top: 10px;'>
  <div style=' height: 19px; display: inline-block; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color:#9F0100'>
  <div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: #fff;padding-top: 2px; background:none;height: 19px;float:left;padding-left: 3px;box-shadow: 0px 1px #ECECEC;'>
  <a href='/tin-tuc-moi-nhat/phu-nu-thoi-cuoc/5c.html' style='color:#fff;'>
  <span class='newstit' style='color:#fff'>RADIO MỚI</span>
  </a>
  </div>
  <div style='width: 10px; background: url(http://www.phununet.com/Images/HomeNew/muitendau.png);height: 19px; float: right'>
  </div>

  </div>
  </div>
  <div id='ads2-thai4'>
  <div id='thaiaiti-anhhinho'>
  <script>
  document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;http://chuyentauamnhac.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numpoststhaiaitimoinhat+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentpostsplay\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  </script>
  </div>

  </div>

  </div>
  - Ghi chú: ở trên là mình để hiển thị cho toàn blogspot, bạn muốn hiển thị cho 1 nhãn nào đó
  bạn đổi dòng màu đỏ trên thành:
  http://chuyentauamnhac.blogspot.com/feeds/posts/default/-/ten nhan?max-results=


  - Tiếp theo, chèn đoạn code bên dưới vào trước </head>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  imgr=new Array();imgr[0]="http://1.bp.blogspot.com/-QjSndGbF0No/T-Nt3HgKsDI/AAAAAAAAG9o/cN6_Oy306rc/s1600/no-video.gif";showRandomImg=true;aBold=true;summaryPost = 100;summaryPost1 = 200;numposts=6;numposts1=30;numpoststhaiaiti1=1;numpoststhaiaiti3=6;numpoststhaiaitimoinhat=12;numpoststhaiaiti8=8;numpoststhaiaititaichinhcanhan=4;numpoststhaiaititop123=5;numpoststhaiaiti4anh=2;numpost5anhnho=5;numpostanhhinho1=1;numpoststhaiaititrai1=5;numpoststhaiaititraitop=4;numpoststhaiaititop2=3;numposts2=10;numposts6=3;Title1="Template blogspot";Title2="WordPress";Title3="Joomla";Title4="Drupal";Title5="Mã nguồn VBB";Title6="PHP";function removeHtmlTag(strx,chop){var s=strx.split("<");for(var i=0;i<s.length;i++){if(s[i].indexOf(">")!=-1){s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length)}}s=s.join("");s=s.substring(0,chop-1);return s}
  function showrecentposts0(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=m+' '+day+' '+y;var trtd='<div class="crott"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost1)+'... </p></div>';document.write(trtd);j++}}function showrecentposts(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<a href="'+posturl+'"><img src="'+img[i]+'"/></a>';document.write(trtd);j++}}
  function showrecentposts2(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="170" height="128" src="'+img[i]+'"/></a></div><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}}
  function showrecentpostsplay(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><span class="play-dong"></span><img width="170" height="128" src="'+img[i]+'"/></a></div><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}}
  function showrecentposts1(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts2;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<div class="column"><a href="'+posturl+'"><span class="play-button"></span><img class="column_img" src="'+img[i]+'"/></a><h2><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h2></div>';document.write(trtd);j++}}
  function showrecentposts6(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts6;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd=' <li class="featuredPost2"><a href="'+posturl+'"><img width="107" height="80" class="alignleft" src="'+img[i]+'"/></a><div class="entry-title"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></div>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'...</li>';document.write(trtd);j++}document.write('</ul>')}
  var relatedTitles=new Array();var relatedTitlesNum=0;var relatedUrls=new Array();var thumburl=new Array();function related_results_labels_thumbs(json){for(var i=0;i<json.feed.entry.length;i++){var entry=json.feed.entry[i];relatedTitles[relatedTitlesNum]=entry.title.$t;try{thumburl[relatedTitlesNum]=entry.gform_foot.url}catch(error){s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl[relatedTitlesNum]=d}else thumburl[relatedTitlesNum]='http://1.bp.blogspot.com/-QjSndGbF0No/T-Nt3HgKsDI/AAAAAAAAG9o/cN6_Oy306rc/s1600/no-video.gif'}if(relatedTitles[relatedTitlesNum].length>35)relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0,35)+"...";for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){relatedUrls[relatedTitlesNum]=entry.link[k].href;relatedTitlesNum++}}}}function removeRelatedDuplicates_thumbs(){var tmp=new Array(0);var tmp2=new Array(0);var tmp3=new Array(0);for(var i=0;i<relatedUrls.length;i++){if(!contains_thumbs(tmp,relatedUrls[i])){tmp.length+=1;tmp[tmp.length-1]=relatedUrls[i];tmp2.length+=1;tmp3.length+=1;tmp2[tmp2.length-1]=relatedTitles[i];tmp3[tmp3.length-1]=thumburl[i]}}relatedTitles=tmp2;relatedUrls=tmp;thumburl=tmp3}function contains_thumbs(a,e){for(var j=0;j<a.length;j++)if(a[j]==e)return true;return false}function printRelatedLabels_thumbs(){for(var i=0;i<relatedUrls.length;i++){if((relatedUrls[i]==currentposturl)||(!(relatedTitles[i]))){relatedUrls.splice(i,1);relatedTitles.splice(i,1);thumburl.splice(i,1);i--}}var r=Math.floor((relatedTitles.length-1)*Math.random());var i=0;if(relatedTitles.length>0)document.write('<h2>'+relatedpoststitle+'</h2>');document.write('<div style="clear: both;"/>');while(i<relatedTitles.length&&i<20&&i<maxresults){document.write('<a style="text-decoration:none;margin:0 8px 10px 5px;float:left;;border:1px solid #ccc;box-shadow:0 0 4px #bbb;-moz-box-shadow:0 0 4px #bbb;-webkit-box-shadow:0 0 4px #bbb;');if(i!=0)document.write('"');else document.write('"');document.write(' href="'+relatedUrls[r]+'"><div class="play-button"><img class="maskolis_img" src="'+thumburl[r]+'"/><br/></div><div style="width:162px;color:#333;height:35px;text-align:left;margin:0px 0px; font:bold 12px Arial; line-height:14px;">'+relatedTitles[r]+'</div></a>');if(r<relatedTitles.length-1){r++}else{r=0}i++}document.write('</div>');relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length);thumburl.splice(0,thumburl.length);relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length)}
  //]]>
  </script>

  - Tiếp tục chèn đoạn css bên dưới trên ]]></b:skin>

  #thaiaiti-anhhinho li {float: left;list-style: none;height:190px;width: 217px;overflow: hidden;margin-left: 5px;}
  #thaiaiti-anhhinho img {float: left;width:215px;height:130px;margin-bottom: 5px;}
  #thaiaiti-anhhinho a {float: left;overflow: hidden;color: #333;font: BOLD 12PX ARIAL;width: 223px;}
  #thaiaiti-anhhinho a.slider_title {
  float: left !important;

  - ThaiAiTi.com chúc bạn thực hiện thành công!
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

5 nhận xét:

Đăng nhận xét