04:21 - 26/09/2013

Recent post bản đẹp dành cho blogspot  Chia sẻ thủ thuật hiển thị bài viết cho 1 nhãn hoặc toàn blogspot dạng như ảnh trên

  Cách làm:
  - Chèn đoạn CSS bên dưới trên ]]></b:skin>
  #thaiaitibox-rc {width:640px;overflow:hidden;float: left;background:#fff;padding-left: 5px;margin-bottom: 10px;}
  .thaiaitibox-rc ul{list-style:none;margin:0;padding:0;float: left;margin-top: -70px;width: 325px;}
  .thaiaitibox-rc li{text-indent:0;background:#fff url(https://lh3.googleusercontent.com/-hB4WKKe-lwM/Ub2X7B4dV2I/AAAAAAAAEF4/P2XKUqPd_r8/s12/li4.gif) no-repeat 0 7px;
  line-height:1.5em;margin:0;padding:2px 0 2px 15px;float: left;width: 300px;height: 16px;overflow: hidden;}
  #thaiaitibox-rc b {color: #333;font: bold 16px arial;}
  #thaiaitibox-rc p {color: #333;font: 12px arial;height:80px;overflow: hidden;}
  #thaiaitibox-rc img {float:right;width:285px;height: 160px;padding: 5px;background: #fff;border: 1px solid #ccc;}
  .thaiaitibox-rc li a {color: #DA0067;font: 12px arial;}
  .tieudebox-thaiaiti a {font: bold 15px arial;color: #333;float: left;width: 100%;height: 25px;background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-77TjpEzmt3o/UkGYBG0Qo6I/AAAAAAAAFl4/S5vB3FfGmzY/s209/bg_titleH.png) no-repeat;padding:2px 10px;}
  .tieudebox-thaiaiti {margin-bottom: 5px;float: left;width: 100%;}

  - Chèn đoạn JS bên dưới trên </head>

  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  function removeHtmlTag(a, b) {
      var s = a.split("<");
      for (var i = 0; i < s.length; i++) {
          if (s[i].indexOf(">") != -1) {
              s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
          }
      }
      s = s.join("");
      s = s.substring(0, b - 1);
      return s
  }
  function thaiaitiboxrc(e) {
      img = new Array();
      for (var i = 0; i < numposts; i++) {
          var f = e.feed.entry[i];
          var g = f.title.$t;
          var h;
          if (i == e.feed.entry.length) break;
          for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
              if (f.link[k].rel == 'alternate') {
                  h = f.link[k].href;
                  break
              }
          }
          if ("content" in f) {
              var j = f.content.$t
          } else if ("summary" in f) {
              var j = f.summary.$t
          } else
          var j = "";
          s = j;
          a = s.indexOf("<img");
          b = s.indexOf("src=\"", a);
          c = s.indexOf("\"", b + 5);
          d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
          if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
          var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '"><b>' + g + '</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
          var m = '<li><a href="' + h + '">' + g + '</a></li>';
          if ((i >= 0) && (i < list1)) {
              var n = l
          }
          if (i == list1) {
              var n = '<div class="thaiaitibox-rc"><ul>' + m
          }
          if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
              var n = m
          }
          if (i == numposts - 1) {
              var n = m + '</ul></div>'
          }
          document.write(n)
      }
  }
  document.write('');
  //]]>
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  imgr=new Array();imgr[0]="http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";showRandomImg=true;aBold=true;list1 = 1; sumPosts = 168;summaryPost=100;summaryTitle=20;numpoststhaiaitiboxrc=5;numpostssldechayngang=4;numpostsslidengang=5;numposts2=5;numposts4=10;function removeHtmlTag(strx,chop){var s=strx.split("<");for(var i=0;i<s.length;i++){if(s[i].indexOf(">")!=-1){s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length)}}s=s.join("");s=s.substring(0,chop-1);return s}
  function sliderchayngangthaiaiti(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="100" height="90" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div><h5>'+daystr+'</h5><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}document.write('</ul>')}
  function slidepostthaiaiti(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="100" height="90" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div></li>';document.write(trtd);j++}document.write('</ul>')}
  function cothebanquantamjs(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="170" height="128" src="'+img[i]+'"/></a></div><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}}
  function slidepostthaiaiti0(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=m+' '+day+' '+y;var trtd='<div class="crott"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost1)+'... </p></div>';document.write(trtd);j++}}function showrecentposts(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<a href="'+posturl+'"><img src="'+img[i]+'"/></a>';document.write(trtd);j++}}
  function showrecentposts1(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts2;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<div class="column"><a href="'+posturl+'"><span class="play-button"></span><img class="column_img" src="'+img[i]+'"/></a><h2><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h2></div>';document.write(trtd);j++}}
  function thaiaitipostbaimoinhattop(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();if(numposts2<=json.feed.entry.length){maxpost=numposts2}else{maxpost=json.feed.entry.length}for(var i=0;i<maxpost;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;pcm='<a href="'+posturl+'">'+pcm+' comments</a>';if(i==0){var trtd='<li class="first"><div class="entry-thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="110" height="80" src="'+img[i]+'"/> </a></div><h2 class="entry-title"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h2><div class="entry-meta"><span class="meta-date">'+daystr+'</span></div><div class="entry-excerpt"><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'...<span class="meta-nav"></span></a></p></div></li>';document.write(trtd)}if((i>0)&&(i<maxpost)){var trtd='<li class="catlist"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd)}j++}}
  function showrecentposts4(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts4;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var trtd = '<li class="car"><div class="thumb"><img class="alignnone" width="149" height="94" src="'+img[i]+'"/></div><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';
  document.write(trtd);j++}document.write('</ul>')}
  //]]>
  </script>
  - Chèn đoạn code bên dưới vào nơi bạn muốn hiển thị:

  <div class='box-thaiaiti-quangcaoadd5'>
  <h1 class="tieudebox-thaiaiti"><a href="/search/label/Tâm%20sự?max-results=10">Tin công nghệ</a></h1>
  <div id="thaiaitibox-rc" class="thaiaitibox-rc">
  <script>
  document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;http://www.thaiaiti.com/feeds/posts/default/-/Hệ%20điều%20hành?max-results=&quot;+numpoststhaiaitiboxrc+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=thaiaitiboxrc\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  </script>
  </div>
  </div>  


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét