18:31 - 22/09/2013

Phân trang cho comment của blogger/blogspot  Đề giải quyết vấn đề này thì phân trang cho thread comment là một phương án giải quyết khá hữu hiệu. Vấn đề tạo phân trang cho thread comment phức tạp hơn so với các cách phân trang bình thường.

  Dán đoạn code sau vào trước thẻ đóng  ]]></b:skin>.
  .commentnavi{clear:bold; margin:10px 0;}
  .commentnavi .page-first{float:left; margin-right:5px}
  .commentnavi .page-items{float:right}
  .commentnavi .page-number, .commentnavi .page-next{margin-left:5px}
  .commentnavi .page-number, .commentnavi .page-prev{margin-right:5px}
  .commentnavi .selected{box-shadow:0 0 3px 1px #333; padding: 5px}
  Tìm đoạn code sau: (Lưu ý: có 2 đoạn nhưng chỉ làm việc với đoạn ở trên)
  <h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>
  - Chèn đoạn code sau vào phía dưới đoạn code tìm được ở trên. 
  <b:if cond='data:post.numComments > 200'>
  <div class='commentnavi' id='commentnavi'/>
   <script type='text/javascript'>
  var numcomments='<data:post.numComments/>';
  //<![CDATA[
  var current;numshowpage=5;prev='«';next='»';pagefirst='Page';pageitems='Comments';dw='';urlactivepage=location.href;numpage=parseInt((numcomments-1)/200)+1;urlpost=urlactivepage.split('.html');urlpost=urlpost[0]+'.html';if(urlactivepage.indexOf('?commentPage=')==-1){current=1}else{current=parseInt(urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf('?commentPage=')+13))}var integer=parseInt(numshowpage/2);if(integer==numshowpage-integer){numshowpage=integer*2+1}first=current-integer;if(first<1){first=1}last=first+numshowpage-1;if(last>numpage){last=numpage;if((last-first+1)<numshowpage){first=last-numshowpage+1;if(first<1){first=1}}}if(current*200<=numcomments){dw+='<span class="page-items">'+(((current-1)*200)+1)+' - '+(current*200)+' / '+numcomments+' '+pageitems+'</span>'}else{if((((current-1)*200)+1)==numcomments){dw+='<span class="page-items">'+numcomments+' / '+numcomments+' '+pageitems+'</span>'}else{dw+='<span class="page-items">'+(((current-1)*200)+1)+' - '+numcomments+' / '+numcomments+' '+pageitems+'</span>'}}dw+='<span class="page-first">'+pagefirst+'</span>';if(current>1){dw+='<a class="page-prev" href="'+urlpost+'?commentPage='+(current-1)+'#comments">'+prev+'</a>'}if(first>1){dw+='<a class="page-number" href="'+urlpost+'?commentPage=1#comments">1</a>'}if(first>2){dw+='<span class="gap">&#133;</span>'}for(i=first;i<=last;i++){if(i==current){dw+='<span class="selected">'+i+'</span>'}else{dw+='<a class="page-number" href="'+urlpost+'?commentPage='+i+'#comments">'+i+'</a>'}}if(last<numpage-1){dw+='<span class="gap">&#133;</span>'}if(last<numpage){dw+='<a class="page-number" href="'+urlpost+'?commentPage='+numpage+'#comments">'+numpage+'</a>'}if(current<numpage){dw+='<a class="page-next" href="'+urlpost+'?commentPage='+(current+1)+'#comments">'+next+'</a>'}var a=document.getElementById('commentnavi');a.innerHTML=dw;
  //]]>
   </script>
  </b:if>
  Trong đó:
  • prev='«' là trang trước có thể thay đổi ký tự « thành chữ nếu bạn muốn
  • next='»' là trang trước có thể thay đổi ký tự » thành chữ nếu bạn muốn
  • pagefirst='Page'; là trang có thể thay dổi chữ Page thành tên tiếng việt nếu bạn muốn
  • numshowpage=5; là số trang hiển thị
  Lưu ý: Thủ thuật chỉ hiển thị khi bài viết có trên 200 nhận xét.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét