04:45 - 26/09/2013

Phân trang cho Blogspot có trên 500 bài viết

  Đây là phân trang mình đánh giá cao bởi tính nhẹ nhàng và không bị lỗi với blog có trên 500 bài viết


  Vào Chỉnh sửa HTML, đánh dấu Mở rộng Mẫu Tiện ích và tìm đoạn mã:
  <b:include name='nextprev'/>
  Thay thế nó bằng đoạn mã dưới đây: 

  <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'> <style type="text/css"> .blogpager { font-size:16px; color: #060; font-weight:bold; padding:0px 4px; } </style> <div align="center" style="margin:5px;"><form action="#" name="pager20"><span id="vwg-pager-first"></span> <span id="vwg-pager-prev"></span> <input name="showingpage" onfocus="this.select()" value="init..." type="text" size="4" title="Enter page number that You want to go" />/<input size="4" type="text" name="pagestotal" disabled="disabled" value="init..." /> <input type="button" onclick="checkpager()" value="Go" /> <span id="vwg-pager-next"></span> <span id="vwg-pager-last"></span> </form></div> <script type="text/javascript"> var blogID = "940430156989365599"; var home_page = "/"; var pager_max_main = 6; var pager_first_text = "First"; var pager_last_text = "Last"; var pager_prev_text = "Prev"; var pager_next_text = "Next"; </script> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ var pager_max_results = 20; if(location.href.match("max-results=")){ pager_max_results = parseInt(location.href.substring(location.href.indexOf("max-results=")+12).split("\&")[0]); } else if(!location.href.match("/search/label/")){ pager_max_results = pager_max_main; } var per_page = pager_max_results ; if(!location.href.match('/search/label/')) { pager_feedx = "http://www.blogger.com/feeds/"+blogID+"/posts/summary"; pager_pageurl = home_page+"search"; } else { label = location.href.split("/")[5]; label = label.split("?")[0]; label = label.replace(/ /g,"%20"); pager_feedx = "http://www.blogger.com/feeds/"+blogID+"/posts/summary/-/"+label; pager_pageurl = home_page+"search/label/"+label; } var pager_opening = 1; if(location.href.match("popening=")){ pager_opening = parseInt(location.href.substring(location.href.indexOf("popening=")+9).split("\&")[0]); } var num_pages = 1; function createBlogPager(){ var script = document.createElement('script'); script.src = pager_feedx+"?start-index=1&max-results=0&alt=json-in-script&callback=countnumpost"; script.type = "text/javascript"; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script) } function countnumpost(json) { var posts = json.feed.openSearch$totalResults.$t; num_pages = (posts%per_page == 0) ? posts/per_page : Math.floor(posts/per_page)+1; var a1 = document.createElement("a"); a1.className = "blogpager"; a1.title = "Jump to page: (1)"; a1.href = "javascript:page(1)"; a1.innerHTML = pager_first_text; document.getElementById("vwg-pager-first").appendChild(a1); var a4 = document.createElement("a"); a4.className = "blogpager"; a4.title = "Jump to page: ("+num_pages+")"; a4.href = "javascript:page("+num_pages+")"; a4.innerHTML = pager_last_text; document.getElementById("vwg-pager-last").appendChild(a4); var prev = (pager_opening!=1) ? pager_opening-1 : 1; var a2 = document.createElement("a"); a2.className = "blogpager"; a2.title = "Jump to page: ("+prev+")"; a2.href = "javascript:page("+prev+")"; a2.innerHTML = pager_prev_text; document.getElementById("vwg-pager-prev").appendChild(a2); var next = (pager_opening!=num_pages) ? pager_opening+1 : num_pages; var a3 = document.createElement("a"); a3.className = "blogpager"; a3.title = "Jump to page: ("+next+")"; a3.href = "javascript:page("+next+")"; a3.innerHTML = pager_next_text; document.getElementById("vwg-pager-next").appendChild(a3); document.pager20.showingpage.value = pager_opening; document.pager20.pagestotal.value = num_pages; } function checkpager(){ var uinput = parseInt(document.pager20.showingpage.value); if((uinput <= num_pages)&&(uinput >= 1)) { page(uinput); } else { alert("Invalid page number. Please try by another!"); document.pager20.showingpage.focus() ; document.pager20.showingpage.select(); } } function getDateAndGo(json){ var date2 = json.feed.entry[0].published.$t; ss = parseFloat(date2.substring(17,19)); if(ss<59) ss++; if(ss<10) { ss = "0"+ ss; } date4 = encodeURIComponent(date2.substring(0,17)+ss+date2.substring(23,date2.length)); location.href = pager_pageurl+'?updated-max='+date4+'&max-results=' + per_page + '&popening=' + pager_opening; } function page(startindex) { pager_opening = startindex; var i = per_page*(startindex-1)+1; var script2 = document.createElement("script"); script2.src = pager_feedx+"?start-index="+i+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=getDateAndGo"; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script2) } createBlogPager(); //]]> </script> </b:if>

  Thay thế 940430156989365599 thành BlogID của bạn và 6 thành số bài đăng bạn muốn hiển thị trên 1 trang.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét