13:00 - 01/10/2013

hộp tình kiếm đẹp và chuyên nghiệp giống thaiaiti


  hộp tình kiếm đẹp và chuyên nghiệp giống thaiaiti, được thiết kế rất ấn tượng, Có thể tìm kiếm nhanh theo danh mục.

  Cách làm:

  - Chèn đoạn CSS bên dưới vào trên: ]]></b:skin>

  #cat {float: left;width:18px;font: 13px arial;padding-left: 3px;height: 33px;margin-top: 14px;border: 1px solid #ccc;border-top-left-radius: 5px;border-bottom-left-radius: 5px;}
  .search {position: relative;float: left;margin-top:15px;}
  .search p {margin-top:-2px;float:left;}
  .tbsearch {display: block;width:355px;height:31px;margin-top: 1px;float: left;padding: 0 10px;line-height: 26px;color:#999;box-shadow: inset 0 0 1px #999;border-top: 1px solid #ccc;border-bottom: 1px solid #ccc;border-left: 0;border-right: 0;}
  .btnsearch {background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-TKzBP4gQ6RU/UklSbZmfJQI/AAAAAAAAFqo/KvVy3QDugus/s0/tim%2520kiem.PNG) no-repeat;height:35px;width:85px;float: right;}
  .btnsearch{font-size: 0px;color: white;display: block;}
  .btnsearch{border: none;margin-top: 1px;}
  .btnsearch:hover {cursor: pointer;background: url(https://lh5.googleusercontent.com/-Sva__-7FY_Y/UklSbZt-MfI/AAAAAAAAFqs/QogLrMtt3k4/s49/timhover.PNG) no-repeat;height: 35px;width: 85px;float: right;}
  .search-autocomplete {position: absolute;top: 35px;left: 146px;z-index: 99999;width: 345px;border: 1px solid #B3B3B3;}
  .search-item h3 {padding: 10px 0 0 10px;float: left;}
  .search-item ul {float: right;width: 75%;border-left: 1px solid #dfdfdf;border-bottom: 1px solid #dfdfdf;background-color: #f2f2f2;}
  .search-for {border-bottom: 1px solid #dfdfdf;padding: 5px 15px;display: block;}
  .search-item a {padding: 5px;display: block;}
  .search-item a:hover {background-color: #8E59A9;}
  .search-item span {display: block;}
  .search-img {float: left;margin-right: 5px;padding: 2px;}
  - Chèn đoạn code bên dưới vào nơi bạn cần hiển thị

  <div id='hoptimkiem-thaiaiti123'>
      <b:section class='hoptimkiem-thaiaitiwidget' id='hoptimkiem-thaiaitiwidget' preferred='yes'>
  <b:widget id='Label1' locked='true' title='Tìm kiếm nhanh theo mục' type='Label'>
  <b:includable id='main'>
  <div class='timtheomuc-thaiaiti'>
  <select class='postform' id='cat' name='cat' onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;'>
  <option>Tất cả</option>
  <b:loop values='data:labels' var='label'>
     <option expr:value='data:label.url'><data:label.name/>
        (<data:label.count/>)
     </option>
  </b:loop>
  </select>
  </div>
  <div class='search'>
  <form action='/search' id='searchwrapper form' method='get' style='font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; color: #333;font-size:11px;'>
  <p><input class='tbsearch inputSearch' id='q' name='q' onblur='if(this.value==&apos;&apos;)this.value=this.defaultValue;' onclick='var q = $(&quot;q&quot;);if (q.value == q.getAttribute(&quot;placeholder&quot;)) {q.focus(); return false;}' onfocus='if(this.value==this.defaultValue)this.value=&apos;&apos;;' placeholder='Nhập nội dung cần tìm' type='text' value='Tìm kiếm kho dữ liệu thiết kế đồ sộ chất lượng'/>
  <input checked='checked' class='btnsearch' name='sitesearch' type='submit' value='http://www.thaiaiti.com/'/></p>
  </form>
  </div>
  </b:includable>
  </b:widget>     </b:section>
  </div> 
  - Chúc bạn thành công !


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét