19:15 - 22/09/2013

Hiển thị avatar người viết bài bên cạnh tiêu đề bài viết
  Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
  .avatar-author{float:left;margin-right:10px;border:0;border-radius:50%;padding:0;width:30px;height:30px}

  Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ </head> trong template của bạn.

  <script>
  //<![CDATA[
  function av(a){var b=a.entry.author[0];c=b.name.$t;d=b.gd$image.src.replace(/\/s[0-9]+(-*c*)\//,'/s30$1/');document.write('<img alt="'+c+'" class="avatar-author" src="'+d+'" title="'+c+'"/>')}
  //]]>
  </script>

  Bước 3: Tìm thẻ <b:if cond='data:post.title'> và thêm vào trước nó đoạn mã dưới đây: 

  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/&quot; + data:post.id + &quot;?alt=json-in-script&amp;amp;callback=av&quot;'/>


  Ở bước 3 cần tìm đúng thẻ <b:if cond='data:post.title'> dành cho phiên bản web, có thể nó là thẻ thứ 2 khi tìm kiếm.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét