15:35 - 16/07/2013

Tạo nội dung thông báo khi copy nội dung bài viết trong blog

  [tintuc]
  Thông báo khi copy nội dung bài viết 

  1. Vào Template chèn đoạn code sau phía trên thẻ </head>
  <script type="text/javascript" src=" https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js "></script>
   <script type="text/javascript">
   jQuery(document).ready(function()
   {
   var ctrlDown = false;
   var ctrlKey = 17, vKey = 86, cKey = 67;
   jQuery(document).keydown(function(e)
   {
   if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true;
   }).keyup(function(e)
   {
   if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;
  });
   jQuery(document).keydown(function(e)
   {
  if (ctrlDown &amp;&amp; e.keyCode == cKey)
   {
   alert('Ghi nguồn "www.dvt.com.vn" khi bạn coppy đăng lại bài viết từ trang này.');
   }
   return true;
   });
   });</script>
  2. Lưu mẫu và vào bài viết Nhấn Ctrl +C để coppy  thử một nội dung trong blog để xem kết quả.

  - Nếu trong Template của bạn đã có file jquery.min.js thì bỏ đoạn code màu đỏ đi.
  - Thay nội dung màu xanh bằng nội dung thông báo của bạn.
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét