15:29 - 16/07/2013

Share Menu giống trang Mp3.zing.vn cho blogspot

  [tintuc]


  BẮT ĐẦU THỦ THUẬT:
  1. Đăng nhập Blogger và chọn trang cần thêm menu.
  2. Vào Mẫu => Chỉnh sữa HTML => Tiếp tục => Mở rộng mẫu tiện ích.
  3. Thêm code sau vào sau thẻ <head>

  <link href='http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_version3_05/css/reset.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/><link href='http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_version3_05/css/style-2.7.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/>

  4. Tìm đến thẻ <body> và thêm sau nó toàn bộ code sau:

  <div class='top-wrap'><div class='header grid980'><h2 class='logo'><a href='/'><img alt='Zing mp3' height='39' src='http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/images/zmp3_logo.jpg' width='145'/></a></h2><div class='search'>
  <form action='http://www.google.com.vn/search' id='searchwrapper form' method='get' style='font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; color: #333;font-size:11px;' target='_blank'><p><input autocomplete='off' class='tbsearch inputSearch' id='q' name='q' onblur='if(this.value==&apos;&apos;)this.value=this.defaultValue;' onclick='var q = $(&quot;q&quot;);if (q.value == q.getAttribute(&quot;placeholder&quot;)) {q.focus(); return false;}' onfocus='if(this.value==this.defaultValue)this.value=&apos;&apos;;' placeholder='Nhập nội dung cần tìm' type='text' value='Nhập nội dung cần tìm'/><input checked='checked' class='btnsearch' name='sitesearch' type='submit' value='http://tanchau123.blogspot.com' title="Tìm kiếm"/></p></form>
  <ul class='tag-page'><li><a href='http://me.zing.vn' target='_blank'>ME</a></li><li class='selected'> <span><strong><a href='http://mp3.zing.vn/'>MP3</a></strong></span></li><li><a href='http://zing.vn' target='_blank'>NEWS</a></li><li><a href='http://tv.zing.vn' target='_blank'>TV</a></li></ul><div class='fix-user-vip none' id='_loginAlr'/><div class='login' id='_loginNY'><a href='' id='_login'>Đăng nhập</a> / <a href='https://id.zing.vn/register/index.10.html' target='_blank'>Đăng ký</a></div><!--End .user-area --></div><!-- End .search--><div class='main-nav'><a href='/' id='home'>Trang chủ</a><ul><li id='_menu1' match='(album|bat-hat)' rel='_subMusic'><a href='/the-loai-album.html'>Album</a><div class='zingsubmenu_multicol music_submenu none' id='_subMusic' rel='music'><div class='subcol songcol_list first-child' style='height: 214px;'> <h2>Thể loại album</h2> <div class='subinner_item'> <ul> <li><a href='/the-loai-album/Viet-Nam/IWZ9Z08I.html'>Việt Nam</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Nhac-Tre/IWZ9Z088.html'>Nhạc Trẻ</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Nhac-Tru-Tinh/IWZ9Z08B.html'>Nhạc Trữ Tình</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Nhac-Que-Huong/IWZ9Z08D.html'>Nhạc Quê Hương</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Nhac-Cach-Mang/IWZ9Z08C.html'>Nhạc Cách Mạng</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Nhac-Thieu-Nhi/IWZ9Z08F.html'>Nhạc Thiếu Nhi</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Rock-Viet/IWZ9Z08A.html'>Rock Việt</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Rap-Viet/IWZ9Z089.html'>Rap Việt</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Au-My/IWZ9Z08O.html'>Âu Mỹ</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Pop/IWZ9Z097.html'>Pop</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Rock/IWZ9Z099.html'>Rock</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Rap-Hip-Hop/IWZ9Z09B.html'>Rap / Hip Hop</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Electronic-Dance/IWZ9Z09A.html'>Electronic / Dance</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Audiophile/IWZ9Z0EO.html'>Audiophile</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Han-Quoc/IWZ9Z08W.html'>Hàn Quốc</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Nhat-Ban/IWZ9Z08Z.html'>Nhật Bản</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Hoa-Ngu/IWZ9Z08U.html'>Hoa Ngữ</a></li> <li><a href='/the-loai-album/Hoa-Tau/IWZ9Z086.html'>Hòa Tấu</a></li> </ul> </div></div><!--End .sub-col --><div class='subcol songcol_list' style='height: 214px;'> <h2>Thể loại bài hát</h2> <div class='subinner_item'> <ul> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Viet-Nam/IWZ9Z08I.html'>Việt Nam</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Nhac-Tre/IWZ9Z088.html'>Nhạc Trẻ</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Nhac-Tru-Tinh/IWZ9Z08B.html'>Nhạc Trữ Tình</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Nhac-Que-Huong/IWZ9Z08D.html'>Nhạc Quê Hương</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Nhac-Cach-Mang/IWZ9Z08C.html'>Nhạc Cách Mạng</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Nhac-Thieu-Nhi/IWZ9Z08F.html'>Nhạc Thiếu Nhi</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Rock-Viet/IWZ9Z08A.html'>Rock Việt</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Rap-Viet/IWZ9Z089.html'>Rap Việt</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Au-My/IWZ9Z08O.html'>Âu Mỹ</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Pop/IWZ9Z097.html'>Pop</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Rock/IWZ9Z099.html'>Rock</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Rap-Hip-Hop/IWZ9Z09B.html'>Rap / Hip Hop</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Electronic-Dance/IWZ9Z09A.html'>Electronic / Dance</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Audiophile/IWZ9Z0EO.html'>Audiophile</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Han-Quoc/IWZ9Z08W.html'>Hàn Quốc</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Nhat-Ban/IWZ9Z08Z.html'>Nhật Bản</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Hoa-Ngu/IWZ9Z08U.html'>Hoa Ngữ</a></li> <li><a href='/the-loai-bai-hat/Hoa-Tau/IWZ9Z086.html'>Hòa Tấu</a></li> </ul> </div></div><!--End .sub-col --><div class='subcol songcol_list last-child' style='height: 214px;'> <h2>Album Online</h2> <ul> <li><a href='/nhac/album-online/2011.html'>2010</a></li> <li style='border-bottom:1px solid #eee;'><a href='/nhac/album-online/2010.html'>2011</a></li> </ul></div><!--End .sub-col --></div> </li><li id='_menu2' match='(the-loai-video|video-clip)' rel='_subVideo'><a href='/the-loai-video.html'>Video</a><div class='zingsubmenu_multicol none' id='_subVideo' rel='video' style='left: 91px; width: 452px;'><div class='subcol first-child' style='height: 179px; width: 150px'> <ul> <li><a href='/the-loai-video/Viet-Nam/IWZ9Z08I.html'>Việt Nam</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Nhac-Tre/IWZ9Z088.html'>Nhạc Trẻ</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Nhac-Tru-Tinh/IWZ9Z08B.html'>Nhạc Trữ Tình</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Nhac-Que-Huong/IWZ9Z08D.html'>Nhạc Quê Hương</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Nhac-Cach-Mang/IWZ9Z08C.html'>Nhạc Cách Mạng</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Nhac-Thieu-Nhi/IWZ9Z08F.html'>Nhạc Thiếu Nhi</a></li> </ul></div><!--End .sub-col-2 --><div class='subcol' style='height: 179px; width: 150px'> <ul> <li><a href='/the-loai-video/Rock-Viet/IWZ9Z08A.html'>Rock Việt</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Rap-Viet/IWZ9Z089.html'>Rap Việt</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Au-My/IWZ9Z08O.html'>Âu Mỹ</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Pop/IWZ9Z097.html'>Pop</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Rock/IWZ9Z099.html'>Rock</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Rap-Hip-Hop/IWZ9Z09B.html'>Rap / Hip Hop</a></li> </ul></div><!--End .sub-col-2 --><div class='subcol last-child' style='height: 179px; width: 150px'> <ul> <li><a href='/the-loai-video/Electronic-Dance/IWZ9Z09A.html'>Electronic / Dance</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Audiophile/IWZ9Z0EO.html'>Audiophile</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Han-Quoc/IWZ9Z08W.html'>Hàn Quốc</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Nhat-Ban/IWZ9Z08Z.html'>Nhật Bản</a></li> <li><a href='/the-loai-video/Hoa-Ngu/IWZ9Z08U.html'>Hoa Ngữ</a></li> <li style='border-bottom:1px solid #eee;'><a href='/the-loai-video/Hoa-Tau/IWZ9Z086.html'>Hòa Tấu</a></li> </ul></div><!--End .sub-col-2 --></div></li><li id='_menu3' match='^nghe-si$' rel='_subArtist'><a href='/nghe-si'>Nghệ Sĩ</a><div class='zingsubmenu_multicol none' id='_subArtist' rel='artist' style='left: 147px; width: 452px;'><div class='subcol first-child' style='height: 179px; width: 150px'> <ul> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Viet-Nam/IWZ9Z08I.html'>Việt Nam</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Nhac-Tre/IWZ9Z088.html'>Nhạc Trẻ</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Nhac-Tru-Tinh/IWZ9Z08B.html'>Nhạc Trữ Tình</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Nhac-Que-Huong/IWZ9Z08D.html'>Nhạc Quê Hương</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Nhac-Cach-Mang/IWZ9Z08C.html'>Nhạc Cách Mạng</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Nhac-Thieu-Nhi/IWZ9Z08F.html'>Nhạc Thiếu Nhi</a></li> </ul></div><!--End .sub-col-2 --><div class='subcol' style='height: 179px; width: 150px'> <ul> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Rock-Viet/IWZ9Z08A.html'>Rock Việt</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Rap-Viet/IWZ9Z089.html'>Rap Việt</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Au-My/IWZ9Z08O.html'>Âu Mỹ</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Pop/IWZ9Z097.html'>Pop</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Rock/IWZ9Z099.html'>Rock</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Rap-Hip-Hop/IWZ9Z09B.html'>Rap / Hip Hop</a></li> </ul></div><!--End .sub-col-2 --><div class='subcol last-child' style='height: 179px; width: 150px'> <ul> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Electronic-Dance/IWZ9Z09A.html'>Electronic / Dance</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Audiophile/IWZ9Z0EO.html'>Audiophile</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Han-Quoc/IWZ9Z08W.html'>Hàn Quốc</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Nhat-Ban/IWZ9Z08Z.html'>Nhật Bản</a></li> <li><a href='/the-loai-nghe-si/Hoa-Ngu/IWZ9Z08U.html'>Hoa Ngữ</a></li> <li style='border-bottom:1px solid #eee;'><a href='/the-loai-nghe-si/Hoa-Tau/IWZ9Z086.html'>Hòa Tấu</a></li> </ul></div><!--End .sub-col-2 --></div></li><li class='secp-nav'/><li id='_menu4' match='bang-xep-hang' rel='_subCharts'><a href='/bang-xep-hang/index.html'>BXH</a><div class='zingsubmenu_multicol none' id='_subCharts' rel='charts' style='left: 237px; width: 452px'><div class='subcol first-child' style='width: 150px'> <h2>Bài hát</h2> <ul> <li><a href='/bang-xep-hang/bai-hat-Viet-Nam/IWZ9Z08I.html'>Việt Nam</a></li> <li><a href='/bang-xep-hang/bai-hat-Au-My/IWZ9Z0BW.html'>Âu Mỹ</a></li> <li><a href='/bang-xep-hang/bai-hat-Han-Quoc/IWZ9Z0BO.html'>Hàn Quốc</a></li> </ul></div><div class='subcol' style='width: 150px'> <h2>Video</h2> <ul> <li><a href='/bang-xep-hang/video-Viet-Nam/IWZ9Z08W.html'>Việt Nam</a></li> <li><a href='/bang-xep-hang/video-Au-My/IWZ9Z0BU.html'>Âu Mỹ</a></li> <li><a href='/bang-xep-hang/video-Han-Quoc/IWZ9Z0BZ.html'>Hàn Quốc</a></li> </ul></div><div class='subcol last-child' style='width: 150px'> <h2>Album</h2> <ul class='last-child'> <li><a href='/bang-xep-hang/album-Viet-Nam/IWZ9Z08O.html'>Việt Nam</a></li> <li><a href='/bang-xep-hang/album-Au-My/IWZ9Z0B6.html'>Âu Mỹ</a></li> <li><a href='/bang-xep-hang/album-Han-Quoc/IWZ9Z0B7.html'>Hàn Quốc</a></li> </ul></div></div></li><li id='_menu5' match='^radio$'><a href='/radio'>Radio</a></li><li id='_menu6' match='^real-time$'><a href='/real-time'>Real-time</a></li><li id='_menu7' rel='_subEvent'><a>Sự kiện</a><div class='zingsubmenu_multicol none' id='_subEvent' rel='event' style='left: 421px; width: 190px'><div class='subcol last-child' style='width: 190px'> <ul> <li><a href='http://mp3.zing.vn/vietnamidol' target='_blank'>Việt Nam Idol</a></li> <li><a href='http://tv.zing.vn/giong-hat-viet' target='_blank'>Giọng Hát Việt</a></li> <li><a href='http://mp3.zing.vn/freshconcert' target='_blank'>Fresh Concert</a></li> <li><a href='http://mp3.zing.vn/ponds' target='_blank'>Rạng rỡ 18 ft VMH</a></li> </ul></div></div></li><li id='_menu8' match='^freshconcert$'><a href='/freshconcert'>Fresh Concert</a></li><li id='_menu9' match='/cpanel/' rel='_subMy'><a href='/cpanel/music/playlist.html' id='_mainMenuMyLink'/><div class='zingsubmenu_multicol none' id='_subMy' rel='my' style='left: 524px; width: 452px'><div class='subcol first-child' style='height: 154px; width: 150px'> <h2>Nhạc</h2> <ul> <li><a href='/cpanel/music/upload.html'>Bài hát của tôi</a></li> <li><a href='/cpanel/music/favourite.html'>Bài hát yêu thích</a></li> <li><a href='/cpanel/music/playlist.html'>Playlist của tôi</a></li> <li><a href='/cpanel/music/favouritep.html'>Playlist yêu thích</a></li> </ul></div><!--End .sub-col --><div class='subcol' style='height: 154px; width: 150px'> <h2>Video</h2> <ul> <li><a href='/cpanel/video/favourite.html'>Video yêu thích</a></li> </ul></div><!--End .sub-col --><div class='subcol last-child' style='height: 154px; width: 150px'> <h2>Dịch vụ</h2> <ul> <li><a href='/cpanel/rbt/ringbacktone.html'>Nhạc chờ điện thoại</a></li> <li><a href='/cpanel/rbt/gift.html'>Quà tặng nhạc chờ</a></li> <li><a href='/cpanel/rbt/zingme.html'>Nhạc nền Zing Me</a></li> <li><a href='/cai-dat/memusic/mygift.html'>Quà tặng nhạc nền</a></li> </ul></div><!--End .sub-col --></div></li><li class='upload'><a href='/upload/song.html' id='_uploadBtn' title='Upload nhanh'>Upload</a></li><li class='off-ads' id='_divToggle'/></ul></div><!--End .main-nav --><script language='javascript'>MP3.MAINMENU= [&#39;_menu1&#39;, &#39;_menu2&#39;, &#39;_menu3&#39;, &#39;_menu4&#39;, &#39;_menu5&#39;, &#39;_menu6&#39;, &#39;_menu7&#39;, &#39;_menu8&#39;, &#39;_menu9&#39;];</script></div><!--End .header --></div>


  5. Lưu mẫu và xem kết quả.
  Chúc các bạn thành công !!!
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét