15:26 - 16/07/2013

Hack menu nhaccuatui.com cho blogspot

  [tintuc]  BẮT ĐẦU THỦ THUẬT:

  1. Đăng nhập Blogger và chọn trang cần thêm menu.
  2. Vào Mẫu => Chỉnh sữa HTML => Tiếp tục => Mở rộng mẫu tiện ích.
  3. Thêm code sau vào sau thẻ <head>

  <link href='http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/styles/screen_120927.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

  4. Tìm đến thẻ <body> và thêm sau nó toàn bộ code sau:

  <div class='header'> <div class='wpage'>     <div class='toppage'>            <div class='lg2'><a href='/' title='NhacCuaTui.Com - Nghe nhạc mọi lúc mọi nơi'> <img alt='Nghe nhac MP3' height='55' src='http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/images/logo.png' width='100'/></a></div>            <form action='http://www.google.com.vn/search' id='searchwrapper form' method='get' style='font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; color: #333;font-size:11px;' target='_blank'>            <div class='form_search'>                <input autocomplete='off' class='input blur' id='top-search-keyword' maxlength='50' method='get' name='top-search-keyword' onblur='if(this.value==&apos;&apos;)this.value=this.defaultValue;' onclick='var q = $(&quot;q&quot;);if (q.value == q.getAttribute(&quot;placeholder&quot;)) {q.focus(); return false;}' onfocus='if(this.value==this.defaultValue)this.value=&apos;&apos;;' placeholder='Nhập nội dung cần tìm' type='text' value='Nhập nội dung cần tìm'/><div class='token-input-dropdown' style='display: none; width: 325px; '/>                           <input checked='checked' class='btn_search' name='sitesearch' type='submit' value='http://tanchau123.blogspot.com'/>                <span class='adv_search'><a href='/tim-nang-cao' title='Tìm nâng cao'>Tìm nâng cao</a></span>            </div></form>            <div class='account' id='account'>             <a href='/dang_ky' title='Đăng ký'>Đăng ký</a> | <a href='javascript:;' onclick='loginPopup(&apos;refreshLogin&apos;); return false;' title='Đăng nhập'>Đăng nhập</a>            </div>        </div>       <div class='topmenu'>         <ul class='menu' id='global-nav'>                               <li class='item'><a class='home title-home' href='/' onclick='setHomePage();' title='Đặt làm trang chủ'>MP3</a></li> <li class='item'><a class='title-sub' href='/bai-hat/bai-hat-moi.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Thể loại&apos;]);'>Bài hát</a><div class='sub' style='display: none; width: 550px; '><div class='list' style='width: 540px; '><ul><li><a href='/bai-hat/bai-hat-moi.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Bài hát mới&apos;]);' title='Bài hát mới'>Bài hát mới</a></li><li><a href='/bai-hat/nhac-tre.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Trẻ&apos;]);' title='Nhạc Trẻ'>Nhạc Trẻ</a></li><li><a href='/bai-hat/rap-viet.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Rap Việt&apos;]);' title='Rap Việt'>Rap Việt</a></li><li><a href='/bai-hat/khong-loi.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Không Lời&apos;]);' title='Không Lời'>Không Lời</a></li><li><a href='/bai-hat/nhac-trinh.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Trịnh&apos;]);' title='Nhạc Trịnh'>Nhạc Trịnh</a></li><li><a href='/bai-hat/cach-mang.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Cách Mạng&apos;]);' title='Cách Mạng'>Cách Mạng</a></li></ul><ul><li><a href='/bai-hat/tien-chien.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Tiền Chiến&apos;]);' title='Tiền Chiến'>Tiền Chiến</a></li><li><a href='/bai-hat/tru-tinh.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Trữ Tình&apos;]);' title='Trữ Tình'>Trữ Tình</a></li><li><a href='/bai-hat/thieu-nhi.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Thiếu Nhi&apos;]);' title='Thiếu Nhi'>Thiếu Nhi</a></li><li><a href='/bai-hat/rock-viet.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Rock Việt&apos;]);' title='Rock Việt'>Rock Việt</a></li><li><a href='/bai-hat/au-my.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Âu, Mỹ&apos;]);' title='Âu, Mỹ'>Âu, Mỹ</a></li><li><a href='/bai-hat/han-quoc.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Hàn Quốc&apos;]);' title='Hàn Quốc'>Hàn Quốc</a></li></ul><ul><li><a href='/bai-hat/nhac-hoa.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Hoa&apos;]);' title='Nhạc Hoa'>Nhạc Hoa</a></li><li><a href='/bai-hat/nhac-nhat.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Nhật&apos;]);' title='Nhạc Nhật'>Nhạc Nhật</a></li><li><a href='/bai-hat/tui-hat.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Tui Hát&apos;]);' title='Tui Hát'>Tui Hát</a></li><li><a href='/bai-hat/the-loai-khac.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Music category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Thể Loại Khác&apos;]);' title='Thể Loại Khác'>Thể Loại Khác</a></li></ul></div></div></li><li class='item'><a class='title-sub' href='/bai-hat/giai-tri-hai-kich.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Relax category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Giải trí&apos;]);'>Giải trí</a><div class='sub' style='display: none; width: 190px; '><div class='list' style='width: 180px; '><ul><li><a href='/bai-hat/giai-tri-hai-kich.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Relax category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Giải Trí, Hài Kịch&apos;]);' title='Giải Trí, Hài Kịch'>Giải Trí, Hài Kịch</a></li><li><a href='/bai-hat/phim.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Relax category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Phim&apos;]);' title='Phim'>Phim</a></li></ul></div></div></li><li class='item'><a class='title-sub' href='/playlist/playlist-moi.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Playlist&apos;]);'>Playlist</a><div class='sub' style='display: none; width: 550px; '><div class='list' style='width: 540px; '><ul><li><a href='/playlist/playlist-moi.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Playlist mới&apos;]);' title='Playlist mới'>Playlist mới</a></li><li><a href='/playlist/nhac-tre.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Trẻ&apos;]);' title='Nhạc Trẻ'>Nhạc Trẻ</a></li><li><a href='/playlist/tru-tinh.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Trữ Tình&apos;]);' title='Trữ Tình'>Trữ Tình</a></li><li><a href='/playlist/cach-mang.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Cách Mạng&apos;]);' title='Cách Mạng'>Cách Mạng</a></li><li><a href='/playlist/tien-chien.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Tiền Chiến&apos;]);' title='Tiền Chiến'>Tiền Chiến</a></li><li><a href='/playlist/nhac-trinh.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Trịnh&apos;]);' title='Nhạc Trịnh'>Nhạc Trịnh</a></li></ul><ul><li><a href='/playlist/thieu-nhi.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Thiếu Nhi&apos;]);' title='Thiếu Nhi'>Thiếu Nhi</a></li><li><a href='/playlist/rap-viet.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Rap Việt&apos;]);' title='Rap Việt'>Rap Việt</a></li><li><a href='/playlist/rock-viet.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Rock Việt&apos;]);' title='Rock Việt'>Rock Việt</a></li><li><a href='/playlist/khong-loi.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Không Lời&apos;]);' title='Không Lời'>Không Lời</a></li><li><a href='/playlist/au-my.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Âu, Mỹ&apos;]);' title='Âu, Mỹ'>Âu, Mỹ</a></li><li><a href='/playlist/han-quoc.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Hàn Quốc&apos;]);' title='Hàn Quốc'>Hàn Quốc</a></li></ul><ul><li><a href='/playlist/nhac-hoa.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Hoa&apos;]);' title='Nhạc Hoa'>Nhạc Hoa</a></li><li><a href='/playlist/nhac-nhat.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Nhật&apos;]);' title='Nhạc Nhật'>Nhạc Nhật</a></li><li><a href='/playlist/nhac-phim.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Phim&apos;]);' title='Nhạc Phim'>Nhạc Phim</a></li><li><a href='/playlist/tui-hat.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Tui Hát&apos;]);' title='Tui Hát'>Tui Hát</a></li><li><a href='/playlist/the-loai-khac.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Playlist category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Thể Loại Khác&apos;]);' title='Thể Loại Khác'>Thể Loại Khác</a></li></ul></div></div></li><li class='item'><a class='title-sub' href='/mv' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;MV&apos;]);'>MV</a><div class='sub' style='display: none; width: 550px; '><div class='list' style='width: 540px; '><ul><li><a href='/mv/viet-nam.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Việt Nam&apos;]);' title='Việt Nam'>Việt Nam</a></li><li><a href='/mv/au-my.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Âu, Mỹ&apos;]);' title='Âu, Mỹ'>Âu, Mỹ</a></li><li><a href='/mv/han-quoc.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Hàn Quốc&apos;]);' title='Hàn Quốc'>Hàn Quốc</a></li><li><a href='/mv/nhac-nhat.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Nhật&apos;]);' title='Nhạc Nhật'>Nhạc Nhật</a></li><li><a href='/mv/nhac-hoa.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Nhạc Hoa&apos;]);' title='Nhạc Hoa'>Nhạc Hoa</a></li></ul><ul><li><a href='/mv/shining-show.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Shining Show&apos;]);' title='Shining Show'>Shining Show</a></li><li><a href='/mv/sea-show.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Sea Show&apos;]);' title='Sea Show'>Sea Show</a></li><li><a href='/mv/house-of-dreams.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;House Of Dreams&apos;]);' title='House Of Dreams'>House Of Dreams</a></li><li><a href='/mv/vngottalent' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Vietnam\&apos;s Got Talent&apos;]);' title='Vietnam&apos;s Got Talent'>Vietnam&#39;s Got Talent</a></li><li><a href='/mv/mtvexit' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;MTV EXIT&apos;]);' title='MTV EXIT'>MTV EXIT</a></li></ul><ul><li><a href='/mv/nct-tv.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;NCT TV&apos;]);' title='NCT TV'>NCT TV</a></li><li><a href='/mv/ngau-hung-am-nhac.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Ngẫu Hứng Âm Nhạc&apos;]);' title='Ngẫu Hứng Âm Nhạc'>Ngẫu Hứng Âm Nhạc</a></li><li><a href='/vnIdol2012' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Home&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Event&apos;]);' title='Việt Nam Idol 2012'>Việt Nam Idol 2012</a></li><li><a href='/mv/the-loai-khac.html' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;MV category navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Thể Loại Khác&apos;]);' title='Thể Loại Khác'>Thể Loại Khác</a></li></ul></div></div></li><li class='item'><a class='title-sub' href='javascript:;'>Tổng hợp</a><div class='sub' style='display: none; width: 190px; '><div class='list' style='width: 180px; '><ul><li><a href='/blog' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Other  navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Blog&apos;]);' title='Blog'>Blog</a></li><li><a href='http://lala.nhaccuatui.com/pl/' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Other  navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;Phiên bản Lala Playlist&apos;]);' target='_blank' title='New version'>Phiên bản Lala Playlist</a></li><li><a href='http://www.nhaccuatui.com/tv' onclick='_gaq.push([&apos;_trackEvent&apos;, &apos;Other  navigation&apos;, &apos;Click&apos;, &apos;NCT TV&apos;]);' target='_blank' title='Xem NCT TV trực tuyến'>NCT TV</a></li></ul></div></div></li><li class='item'><a class='event' href='http://nct.vn/?utm_source=nct&amp;utm_medium=logo&amp;utm_campaign=nctvn' style='padding-top: 3px;' target='_blank' title='NCT Portal'><img alt='NCT Portal' src='http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/images/game.gif' title='NCT Portal'/></a></li>                          </ul>         <div class='btn_listen'><a href='/NhacCuaTui' title='Nghe nhạc của tui'>NGHE NHACCUATUI</a>                             </div>        <h3 class='btn_upload' style='cursor:pointer'><a href='/dang_nhac' title='Upload bài hát'>UPLOAD BÀI HÁT</a></h3>        </div>    </div></div>


  5. Lưu mẫu và xem kết quả.
  Chúc các bạn thành công !!!
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét