Code Đổi các loại tiền trên thế giới sang VND
    Bạn hãy Coppy đoạn mã code sau và dán vào khối chức năng:    <script type="text/javascript" src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js"></script><script>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('52633839-cd7a-40a5-b15c-67faa7351e2a');</script><noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/currency-converter">Currency Converter</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>!</noscript>

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét