15:23 - 16/07/2013

Chèn comment facebook vào blogspot/web

  [tintuc]


  chèn code của thủ thuật vào template.
  1. Vào phần thiết kế -> chỉnh sửa code HTML -> nhấp chọn mở rộng mẫu tiện ích.
  2. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>

  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var purl= location.href;
  var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
  var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="660"></div>';
  //]]>
  </script>
  data-width là độ rộng của comment box.
  data-num-posts là số comment được hiển thị (cũng chính là số bài reply trên 1 comment)
  data-href là để phân biệt từng comment box, mỗi địa chỉ data-href khác nhau sẽ cho 1 comment box khác nhau. và trong thủ thuật này data-href chính là link của mỗi bài viết
  3. Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <body>
  <div id='fb-root'/>
  <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) {return;}
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
  4. Tìm đoạn code như bên dưới :
  <b:include data='post' name='post'/>
  5. Chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới :
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <script type='text/javascript'>
  document.write(fbcm);
  </script>
  </b:if> 
  6. Save template. và ra xem kết quả.
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét