15:32 - 16/07/2013

Bài viết liên Quan gồm danh sách ảnh và bài viết

  [tintuc]
  Cách thực hiện như sau:
  Bước 1: Các bạn vào Thiết Kế => Chỉnh sửa HTML sau đó dán đoạn Code  bên dưới lên trên thẻ </head>
  <!-- Start Related posts by namkna.blogspot.com -->
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <script src='http://dl.dropbox.com/u/66256041/lien-quan/namkna-blogspot/related-img-by-namkna-nt.js' type='text/javascript'/>
  <style type='text/css'>
  #related-posts {float:center;text-transform:none;height:100%;min-height:100%;padding:0;margin:10px 0 5px 0;}
  #related-posts h2{margin:0;background: url(http://2.bp.blogspot.com/-G9sN-9S0pFQ/TvB1Mde4NGI/AAAAAAAAAWo/WEMaH2u0JME/s1600/newslienquan.jpg) no-repeat scroll left 0 transparent;height: 16px;}
  #related-posts a:hover {background-color:#d4eaf2} 
  .lienquan {background: #ddd;height:57px;float: left;padding-left: 1px;width: 173px;margin:1px;overflow:hidden;line-height:1.4em}
  .related-posts {margin: 0;padding: 0}
  .related-posts ul {margin: 0;padding-top: 5px} 
  .related-posts ul li {background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xqifPunAyFI/TaJlWbZEcGI/AAAAAAAABZ0/AWsX5sEj8Co/s1600/list.png) no-repeat top left;list-style-type: none;margin: 0 0 2px 5px;padding: 2px 0 0 18px;word-wrap: break-word}
  </style>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài vi?t liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
  //]]>
  </script>
  </b:if>
  <!-- End Related posts by namkna.blogspot.com -->
  - Điều trỉnh height và width mình tô màu đỏ ở trên cho phù hợp với Blog của bạn nha:D 
  Lưu Template lại.

  Bước 2: Chọn Mở rộng tiện ích mẫu và dán Code sau bên dưới dòng:
  <div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>
  hoặc
  <div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>
  Code: 
  <!-- Related posts by namkna.blogspot.com -->
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> 
  <div id='related-posts'>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=9&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <script type='text/javascript'>
  var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
  var maxresults=9;
  var relatedpoststitle=&quot;&quot;;
  removeRelatedDuplicates_thumbs();
  printRelatedLabels_thumbs();
  </script>
  </div> 
  <div style='margin-bottom:5px;clear:both'/> 
  <img border='0' src='http://3.bp.blogspot.com/-yiVfzquaerE/TvRKvbCfxaI/AAAAAAAAANc/0sfbyPSDBy4/s1600/cac-tin-khac-namkna-blogspot-com-ngoctra.jpg'/>
  <div class='related-posts'>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <script type='text/javascript'>var maxresults=12;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
  </div>
  <div class='clear'/>
  </b:if>
  <!-- Related posts by namkna.blogspot.com -->
  Trong đó các bạn chú ý:
  max-results=9&quot là số bài ở dạng thumbnail
  var maxresults=12 là số bài ở dạng list.
  Các bạn có thể xem hình ngay dưới sẽ thấy rõ hơn.
  Chúc các bạn thành công!
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét