02:08 - 26/07/2013

bài viết liên quan cho blogspot đẹp và chuyên nghiệp

  [tintuc]
  Hướng dẫn tạo bài viết liên quan cho blogspot đẹp và chuyên nghiệp  Cách làm:


  Đăng nhập Blogger => Mẫu => Chỉnh sửa HTML => thêm đoạn code sau vào trước </herad>


  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><script src='https://nguyenhuytap.googlecode.com/files/related-img-huytap2-nt.js' type='text/javascript'/><style type='text/css'>#related-posts {float:center;text-transform:none;height:100%;min-height:100%;padding:0;margin:auto;box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;-moz-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;}#related-posts a:hover {background-color:#d4eaf2}.lienquan {background: #f5f5f5;height:200px;float: left;padding-left: 1px;width: 205px;margin:1px;overflow:hidden;line-height:1.4em} .related-posts {margin: 0;padding: 0;font-size:14px;font-weight:bold}.related-posts ul {margin: 0;padding-top: 5px}.related-posts ul li {background: url(http://4.bp.blogspot.com/-8EfGXPXZ0DA/UZBf8DbGwHI/AAAAAAAAVEQ/yiOTolWkyCc/s1600/icon.jpg) no-repeat top left;list-style-type: none;margin: 0 0 2px 5px;;padding: 2px 0 0 18px;word-wrap: break-word}</style><script type='text/javascript'>//<![CDATA[var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài vi?t liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};//]]></script></b:if>  Tiếp theo bạn tìm đến    

   <b:include data='post' name='related-posts'/>

  Và chèn đoạn code sau vào sau nó:

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <div style='margin-bottom:5px;clear:both'/><span style='background-color: white; color: #004175; font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 20px; text-indent: 10px;'>Các tin khác</span><div class='related-posts'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/></b:loop><script type='text/javascript'>var maxresults=12;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script></div><div class='clear'/><div id='related-posts'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/></b:loop><script type='text/javascript'>var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;var maxresults=6;var relatedpoststitle=&quot;&quot;;removeRelatedDuplicates_thumbs();printRelatedLabels_thumbs();</script></div><div class='clear'/></b:if>


  Chúc bạn thành công

  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét