07:27 - 01/08/2013

Đặt mật khẩu cho thư mục không cần phần mềm


  Để ẩn giấu đi hay đặt mật khẩu để bảo về thư mực quan trọng của bạn trên máy tính ngoài việc sử dụng đến các phần mềm, còn có thể dùng cách ẩn folder với password bằng cách tạo 1 file *.bat đơn giản và gọn nhẹ. 

  Bước 1: Tạo một thư mục mới và đặt tên cho nó. Ví dụ mình đặt là LockFolder

  Bước 2: Mở thư mục, kích phải vào vùng trắng trong nó, sau đó chọn New -> Text Document từ menu xuất hiện.


  Bước 3: Mở file văn bản mà bạn đã tạo, sau đó thực hiện copy/paste vào đoạn mã dưới đây:

   cls
  @ECHO OFF
  title Folder Private
  if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
  if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
  :CONFIRM
  echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
  set/p "che=>"
  if %che%==Y goto LOCK
  if %che%==y goto LOCK
  if %che%==n goto END
  if %che%==N goto END
  echo Invalid choice.
  goto CONFIRM
  :LOCK
  ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  echo Folder locked
  goto End
  :UNLOCK
  echo Enter password to unlock folder
  set/p "pass=>"
  if NOT %pass%== PASSWORD goto FAIL
  attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
  echo Folder Unlocked successfully
  goto End
  :FAIL
  echo Invalid password
  goto end
  :MDLOCKER
  md Private
  echo Private created successfully
  goto End
  :End

  Bước 4: Trong đoạn mã ở trên, thay thế khóa PASSWORD bằng mật khẩu mà bạn muốn sử dụng để mở khóa thư mục. Ví dụ, nếu bạn muốn đặt mật khẩu là 696969, dòng đó sẽ có nội dung như sau:


  if NOT %pass%== 696969 goto FAIL

  Bước 5: Lưu file mới của bạn này dưới định dạng .bat và tên file là locker.bat. Để thực hiện điều đó, cần phải thay đổi kiểu lưu trong Save as type: thành All Files (*.*).


  Bước 6: Trong thư mục mà bạn đã tạo trong bước 1, kích đúp vào file locker.bat, lúc này bạn sẽ thấy có một thư mục mang tên Private, nơi bạn có thể đặt mọi thứ mình muốn.


  Bước 7: Sau khi thoát, kích đúp vào file locker.bat lần nữa. Khi đó bạn sẽ gặp nhắc nhở hỏi bạn có muốn khóa thư mục của mình hay không. Nhấn Y và thư mục riêng sẽ biến mất.

  Để lấy lại thư mục Private, tất cả những gì bạn cần thực hiện là kích đúp vào file locker.bat và nhập vào mật khẩu mà bạn thiết lập trong bước 4, lúc này thư mục sẽ xuất hiện lại để bạn có thể truy cập.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét