20:53 - 17/06/2013

Tạo slide bài viết mới nhất giống mp3.zing.vn cho blogger/blogspot

  [tintuc]
  Tôi đã thực hiện thủ thuật này rất nhiều lần những không hoàn thành, tới lần này thì mới OK,
  Bản demo ngay chính trên Web của mình http://www.hacbayit.com
   nên các bạn có thể làm được hay không cũng phải tùy thuộc vào rất nhiều thứ nhé.
  Nếu bạn thử, xin làm theo bên dưới


  Nếu làm hoàn thành vui lòng Like hoặc để lại comment cho mình thêm phấn khích nhé.

  -Tìm ]]></b:skin> , chèn code bên dưới vào trên nó:


  1. /* Slide Content 
  2. ----------------------------------------------- */  
  3. .slide-wrapper {padding:0 auto;margin:0 auto;width:auto;floatleft;  
  4. word-wrap: break-word; overflowhidden;}   
  5. .slide {color#666666;line-height1.3em;}  
  6. .slide ul {list-style:none;margin:0 0 0;padding:0 0 0;}  
  7. .slide li {margin:0;padding-top:0;  
  8. padding-right:0;padding-bottom:.25em;  
  9. padding-left:0px;text-indent:0px;line-height:1.3em;}  
  10. .slide .widget {margin:0px 0px 6px 0px;}  


  - Tìm  <div id='main-wrapper'> : chèn code bên dưới vào sau nó: 

  1. <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>  
  2.       <div id='slide-wrapper'>  
  3. <b:section class='slide' id='slide' preferred='yes'/>  
  4.       </div>  
  5. </b:if>   

  Lưu ý: nếu trong tem có đoạn code trên rồi thì thôi nhé, ko cần thêm vào nữa

  - Lưu temp, và bạn vào Bố cục để ý xem có 1 Widget hiện thêm trên Bài đăng đấy, nó chính là cái mình cần dùng ở bước sau nhé


  - Tiếp theo. Tìm ]]></b:skin> và chèn code bên dưới vào trên nó

  /* Lofslidernews */
  #slider{background-color:#e2e2e2;background-image: -moz-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#f6f6f6),color-stop(100%,#e2e2e2)); background-image: -webkit-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: linear-gradient(to bottom,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%);
  border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border:1px solid #999;box-shadow:0 0 4px #888;-moz-box-shadow:0 0 4px #888;-webkit-box-shadow:0 0 4px #888;padding:10px;margin:4px;position:relative;overflow:hidden;width:600px;height:298px;}
  .slider-main-outer{position:relative;height:100%;width:400px;z-index:3;overflow:hidden}
  ul.slider-main-wapper li h3{z-index:10;position:absolute;bottom:-14px;width:385px;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-bp2HK6MdDXg/T5aB6vI5GPI/AAAAAAAAF98/gwCsmb8Fcks/s1600/transparant.png);padding:10px}
  ul.slider-main-wapper li h3 p{color:#FFF;font-size:12px;padding-top:5px;display:block;margin:0}
  ul.slider-main-wapper li h3 a{color:#FFF;font-size:16px;line-height:25px;margin:0}
  ul.slider-main-wapper li .imgauto{width:405px;height:298px;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
  ul.slider-main-wapper{height:298px;width:405px;position:absolute;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
  ul.slider-main-wapper li{overflow:hidden;list-style:none;height:100%;width:405px;float:left;margin:0;padding:0}
  .slider-opacity li{position:absolute;top:0;left:0;float:inherit}
  ul.slider-main-wapper li img{list-style:none;width:405px;height:auto;padding:0}
  ul.slider-navigator{top:0;position:absolute;width:100%;margin:0;padding:0}
  ul.slider-navigator li{cursor:pointer;list-style:none;width:100%;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
  .slider-navigator-outer{position:absolute;right:10px;top:10px;z-index:10;height:300px;width:200px;overflow:hidden;color:#333}
  .slider-navigator li h5{color:#333;font:11px Arial;margin:0;padding:5px 10px 0 0}
  .slider-navigator li div{background-color:#e2e2e2;background-image: -moz-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#fff),color-stop(100%,#e2e2e2)); background-image: -webkit-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: linear-gradient(to bottom,#fff 0,#e2e2e2 100%)color:#444;text-shadow:1px 1px 1px #fff;height:56px;position:relative;margin:0px 0px 3px 10px;padding:0 5px;border:1px solid #c0c0c0;}
  .slider-navigator li.active div,.slider-navigator li:hover div{color:#0178d3;border:1px solid #999}
  .slider-navigator li img{border:#ddd solid 1px;height:44px;width:60px;float:left;margin:5px 5px 5px 0}
  .slider-navigator li.active img{border:#eee solid 1px}
  .slider-navigator li.active h5{color:#0178d3}
   - TÌm </head>  và chèn code bên dưới vào trên nó

  <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
  <script src='http://yourjavascript.com/24211643151/jquery.easing.js' type='text/javascript'/>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[

  (function($) {

  var types = ['DOMMouseScroll', 'mousewheel'];

  $.event.special.mousewheel = {
      setup: function() {
          if ( this.addEventListener )
              for ( var i=types.length; i; )
                  this.addEventListener( types[--i], handler, false );
          else
              this.onmousewheel = handler;
      },
      
      teardown: function() {
          if ( this.removeEventListener )
              for ( var i=types.length; i; )
                  this.removeEventListener( types[--i], handler, false );
          else
              this.onmousewheel = null;
      }
  };

  $.fn.extend({
      mousewheel: function(fn) {
          return fn ? this.bind("mousewheel", fn) : this.trigger("mousewheel");
      },
      
      unmousewheel: function(fn) {
          return this.unbind("mousewheel", fn);
      }
  });


  function handler(event) {
      var args = [].slice.call( arguments, 1 ), delta = 0, returnValue = true;
      
      event = $.event.fix(event || window.event);
      event.type = "mousewheel";
      
      if ( event.wheelDelta ) delta = event.wheelDelta/120;
      if ( event.detail     ) delta = -event.detail/3;
      
      // Add events and delta to the front of the arguments
      args.unshift(event, delta);

      return $.event.handle.apply(this, args);
  }

  })(jQuery);

  /**
   * @version        $Id:  $Revision
   * @package        jquery
   * @subpackage    lofslidernews
   * @copyright    Copyright (C) JAN 2010 LandOfCoder.com <@emai:landofcoder@gmail.com>. All rights reserved.
   * @website     http://landofcoder.com
   * @license        This plugin is dual-licensed under the GNU General Public License and the MIT License 
   */
  // JavaScript Document
  (function($) {
       $.fn.lofJSidernews = function( settings ) {
           return this.each(function() {
              // get instance of the lofSiderNew.
              new  $.lofSidernews( this, settings ); 
          });
        }
       $.lofSidernews = function( obj, settings ){
          this.settings = {
              direction            : '',
              mainItemSelector    : 'li',
              navInnerSelector    : 'ul',
              navSelector          : 'li' ,
              navigatorEvent        : 'click',
              wapperSelector:     '.slider-main-wapper',
              interval               : 4000,
              auto                : true, // whether to automatic play the slideshow
              maxItemDisplay         : 5,
              startItem            : 0,
              navPosition            : 'vertical', 
              navigatorHeight        : 60,
              navigatorWidth        : 210,
              duration            : 600,
              navItemsSelector    : '.slider-navigator li',
              navOuterSelector    : '.slider-navigator-outer' ,
              isPreloaded            : true,
              easing                : 'easeInOutQuad'
          }    
          $.extend( this.settings, settings ||{} );    
          this.nextNo         = null;
          this.previousNo     = null;
          this.maxWidth  = this.settings.mainWidth || 600;
          this.wrapper = $( obj ).find( this.settings.wapperSelector );    
          this.slides = this.wrapper.find( this.settings.mainItemSelector );
          if( !this.wrapper.length || !this.slides.length ) return ;
          // set width of wapper
          if( this.settings.maxItemDisplay > this.slides.length ){
              this.settings.maxItemDisplay = this.slides.length;    
          }
          this.currentNo      = isNaN(this.settings.startItem)||this.settings.startItem > this.slides.length?0:this.settings.startItem;
          this.navigatorOuter = $( obj ).find( this.settings.navOuterSelector );    
          this.navigatorItems = $( obj ).find( this.settings.navItemsSelector ) ;
          this.navigatorInner = this.navigatorOuter.find( this.settings.navInnerSelector );
          
          if( this.settings.navPosition == 'horizontal' ){ 
              this.navigatorInner.width( this.slides.length * this.settings.navigatorWidth );
              this.navigatorOuter.width( this.settings.maxItemDisplay * this.settings.navigatorWidth );
              this.navigatorOuter.height(    this.settings.navigatorHeight );
              
          } else {
              this.navigatorInner.height( this.slides.length * this.settings.navigatorHeight );    
              
              this.navigatorOuter.height( this.settings.maxItemDisplay * this.settings.navigatorHeight );
              this.navigatorOuter.width(    this.settings.navigatorWidth );
          }        
          this.navigratorStep = this.__getPositionMode( this.settings.navPosition );        
          this.directionMode = this.__getDirectionMode();  
          
          
          if( this.settings.direction == 'opacity') {
              this.wrapper.addClass( 'slider-opacity' );
              $(this.slides).css('opacity',0).eq(this.currentNo).css('opacity',1);
          } else { 
              this.wrapper.css({'left':'-'+this.currentNo*this.maxSize+'px', 'width':( this.maxWidth ) * this.slides.length } );
          }

          
          if( this.settings.isPreloaded ) {
              this.preLoadImage( this.onComplete );
          } else {
              this.onComplete();
          }
          
       }
       $.lofSidernews.fn =  $.lofSidernews.prototype;
       $.lofSidernews.fn.extend =  $.lofSidernews.extend = $.extend;
      
       $.lofSidernews.fn.extend({
                                
          startUp:function( obj, wrapper ) {
              seft = this;

              this.navigatorItems.each( function(index, item ){
                  $(item).click( function(){
                      seft.jumping( index, true );
                      seft.setNavActive( index, item );                    
                  } );
                  $(item).css( {'height': seft.settings.navigatorHeight, 'width':  seft.settings.navigatorWidth} );
              })
              this.registerWheelHandler( this.navigatorOuter, this );
              this.setNavActive(this.currentNo );
              
              if( this.settings.buttons && typeof (this.settings.buttons) == "object" ){
                  this.registerButtonsControl( 'click', this.settings.buttons, this );

              }
              if( this.settings.auto ) 
              this.play( this.settings.interval,'next', true );
              
              return this;
          },
          onComplete:function(){
              setTimeout( function(){ $('.preload').fadeOut( 900 ); }, 400 );    this.startUp( );
          },
          preLoadImage:function(  callback ){
              var self = this;
              var images = this.wrapper.find( 'img' );
      
              var count = 0;
              images.each( function(index,image){ 
                  if( !image.complete ){                  
                      image.onload =function(){
                          count++;
                          if( count >= images.length ){
                              self.onComplete();
                          }
                      }
                      image.onerror =function(){ 
                          count++;
                          if( count >= images.length ){
                              self.onComplete();
                          }    
                      }
                  }else {
                      count++;
                      if( count >= images.length ){
                          self.onComplete();
                      }    
                  }
              } );
          },
          navivationAnimate:function( currentIndex ) { 
              if (currentIndex <= this.settings.startItem 
                  || currentIndex - this.settings.startItem >= this.settings.maxItemDisplay-1) {
                      this.settings.startItem = currentIndex - this.settings.maxItemDisplay+2;
                      if (this.settings.startItem < 0) this.settings.startItem = 0;
                      if (this.settings.startItem >this.slides.length-this.settings.maxItemDisplay) {
                          this.settings.startItem = this.slides.length-this.settings.maxItemDisplay;
                      }
              }        
              this.navigatorInner.stop().animate( eval('({'+this.navigratorStep[0]+':-'+this.settings.startItem*this.navigratorStep[1]+'})'), 
                                                  {duration:500, easing:'easeInOutQuad'} );    
          },
          setNavActive:function( index, item ){
              if( (this.navigatorItems) ){ 
                  this.navigatorItems.removeClass( 'active' );
                  $(this.navigatorItems.get(index)).addClass( 'active' );    
                  this.navivationAnimate( this.currentNo );    
              }
          },
          __getPositionMode:function( position ){
              if(    position  == 'horizontal' ){
                  return ['left', this.settings.navigatorWidth];
              }
              return ['top', this.settings.navigatorHeight];
          },
          __getDirectionMode:function(){
              switch( this.settings.direction ){
                  case 'opacity': this.maxSize=0; return ['opacity','opacity'];
                  default: this.maxSize=this.maxWidth; return ['left','width'];
              }
          },
          registerWheelHandler:function( element, obj ){ 
               element.bind('mousewheel', function(event, delta ) {
                  var dir = delta > 0 ? 'Up' : 'Down',
                      vel = Math.abs(delta);
                  if( delta > 0 ){
                      obj.previous( true );
                  } else {
                      obj.next( true );
                  }
                  return false;
              });
          },
          registerButtonsControl:function( eventHandler, objects, self ){ 
              for( var action in objects ){ 
                  switch (action.toString() ){
                      case 'next':
                          objects[action].click( function() { self.next( true) } );
                          break;
                      case 'previous':
                          objects[action].click( function() { self.previous( true) } );
                          break;
                  }
              }
              return this;    
          },
          onProcessing:function( manual, start, end ){             
              this.previousNo = this.currentNo + (this.currentNo>0 ? -1 : this.slides.length-1);
              this.nextNo     = this.currentNo + (this.currentNo < this.slides.length-1 ? 1 : 1- this.slides.length);                
              return this;
          },
          finishFx:function( manual ){
              if( manual ) this.stop();
              if( manual && this.settings.auto ){ 
                  this.play( this.settings.interval,'next', true );
              }        
              this.setNavActive( this.currentNo );    
          },
          getObjectDirection:function( start, end ){
              return eval("({'"+this.directionMode[0]+"':-"+(this.currentNo*start)+"})");    
          },
          fxStart:function( index, obj, currentObj ){
                  if( this.settings.direction == 'opacity' ) { 
                      $(this.slides).stop().animate({opacity:0}, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
                      $(this.slides).eq(index).stop().animate( {opacity:1}, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
                  }else {
                      this.wrapper.stop().animate( obj, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
                  }
              return this;
          },
          jumping:function( no, manual ){
              this.stop(); 
              if( this.currentNo == no ) return;        
               var obj = eval("({'"+this.directionMode[0]+"':-"+(this.maxSize*no)+"})");
              this.onProcessing( null, manual, 0, this.maxSize )
                  .fxStart( no, obj, this )
                  .finishFx( manual );    
                  this.currentNo  = no;
          },
          next:function( manual , item){

              this.currentNo += (this.currentNo < this.slides.length-1) ? 1 : (1 - this.slides.length);    
              this.onProcessing( item, manual, 0, this.maxSize )
                  .fxStart( this.currentNo, this.getObjectDirection(this.maxSize ), this )
                  .finishFx( manual );
          },
          previous:function( manual, item ){
              this.currentNo += this.currentNo > 0 ? -1 : this.slides.length - 1;
              this.onProcessing( item, manual )
                  .fxStart( this.currentNo, this.getObjectDirection(this.maxSize ), this )
                  .finishFx( manual    );            
          },
          play:function( delay, direction, wait ){    
              this.stop(); 
              if(!wait){ this[direction](false); }
              var self  = this;
              this.isRun = setTimeout(function() { self[direction](true); }, delay);
          },
          stop:function(){ 
              if (this.isRun == null) return;
              clearTimeout(this.isRun);
              this.isRun = null; 
          }
      })
  })(jQuery)

   //]]>
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  imgr = new Array();
  imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
  showRandomImg = true;
  aBold = true;
  summaryPost = 70;
  summaryTitle = 20;

  numposts = 10;

  function removeHtmlTag(strx,chop){
      var s = strx.split("<");
      for(var i=0;i<s.length;i++){
          if(s[i].indexOf(">")!=-1){
              s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
          }
      }
      s =  s.join("");
      s = s.substring(0,chop-1);
      return s;
  }

  function showrecentposts(json) {
      j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
      img  = new Array();

        for (var i = 0; i < numposts; i++) {
          var entry = json.feed.entry[i];
          var posttitle = entry.title.$t;
          var pcm;
          var posturl;
          if (i == json.feed.entry.length) break;
          for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
                if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                  posturl = entry.link[k].href;
                  break;
                }
          }
          
          for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
                if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
                  pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
                  break;
                }
          }
          
          if ("content" in entry) {
                var postcontent = entry.content.$t;}
          else
          if ("summary" in entry) {
                var postcontent = entry.summary.$t;}
          else var postcontent = "";
          
          postdate = entry.published.$t;
      
      if(j>imgr.length-1) j=0;
      img[i] = imgr[j];
      
      s = postcontent    ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

      if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

      //cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


      var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
      var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

      var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
      var m = postdate.split("-")[1];
      var y = postdate.split("-")[0];

      for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
          if(parseInt(m)==month[u2]) {
              m = month2[u2] ; break;
          }
      }

      var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
      
      var trtd = '<li style="position:relative;"><div class="imgauto"><a href="'+posturl+'"><img width="405" height="298" class=" " src="'+img[i]+'"/></a></div><h3><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a><p>'+daystr+' / '+pcm+' comments</p></h3></li>';                    
          document.write(trtd);       
                  
                j++;
      }
      
  }


  function showrecentposts1(json) {
      j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
      img  = new Array();
      
        for (var i = 0; i < numposts; i++) {
          var entry = json.feed.entry[i];
          var posttitle = entry.title.$t;
          var pcm;
          var posturl;
          if (i == json.feed.entry.length) break;
          for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
                if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                  posturl = entry.link[k].href;
                  break;
                }
          }
          
          for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
                if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
                  pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
                  break;
                }
          }
          
          if ("content" in entry) {
                var postcontent = entry.content.$t;}
          else
          if ("summary" in entry) {
                var postcontent = entry.summary.$t;}
          else var postcontent = "";
          
          postdate = entry.published.$t;
      
      if(j>imgr.length-1) j=0;
      img[i] = imgr[j];
      
      s = postcontent    ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

      if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

      //cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


      var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
      var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

      var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
      var m = postdate.split("-")[1];
      var y = postdate.split("-")[0];

      for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
          if(parseInt(m)==month[u2]) {
              m = month2[u2] ; break;
          }
      }

      var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
      
      var trtd = '<li><div><img width="60" height="44" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/><h5>'+posttitle+'</h5></div></li>';                    
          document.write(trtd);       
                  
                j++;
      }
      
  }

   //]]>
  </script>

  - Lưu ý: nếu trong temp có đoạn code màu đỏ ở trên rồi thì bạn xóa đi nhé, vì dùng nhiều gây xung đột JS
  - Lưu temp
  - Vào bố cuc, tìm cái Widget ban đầu mà nó tạo ra bên trên bài đăng ý nhá
  - Mở Widget và dán code phía dưới vào nó:

  <div class='lof-main-wapper' id='slider'>
  <div class='slider-main-outer'>
  <ul class='slider-main-wapper'>
  <script>                    
  document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/misteri?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
  </script>
  </ul>
  </div>
  <div class='slider-navigator-outer'>
  <ul class='slider-navigator'>
  <script>                    
  document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/misteri?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts1\"><\/script>");
  </script>
  </ul>
  </div>
  </div>
  <script type='text/javascript'>
  jQuery(document).ready(function($){    
      $('#slider').lofJSidernews({
          interval:6000,
          duration:800,
          mainWidth: 405,
          navigatorWidth: 200,
          maxItemDisplay:5,
          easing:'easeInOutQuad',
          auto:true,
          isPreloaded: false
      });
  });    
  </script>

  Vậy là ok
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét