20:47 - 17/06/2013

SLide bài viết cho blogger

  [tintuc]
  SLide bài viết cho blogspot, cái tiện ích này cũng khá hay dành cho các trang ảnh, trong ver này đã bị lược bỏ 1 số thành phần nên nó trông gọn gàng hơn rất nhiều

  1.Đăng nhập vào Blogger -> Bảng điều khiển và điều hướng đến Layout > Chỉnh sửa Html 
  2. Chọn vào box mở trộng tiện ích 'Expand Widget Templates' 
  3. Nhấn F3 tìm tìm :  </head>  thêm vào đoạn code sau trên </head>  :  


  <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js' type='text/javascript'/><script type='text/javascript'>//<![CDATA[(function($){ $.fn.s3Slider = function(vars) { var element = this;var timeOut = (vars.timeOut != undefined) ? vars.timeOut : 4000;var current = null;var timeOutFn = null;var faderStat = true;var mOver = false;var items = $("#" + element[0].id + "Content ." + element[0].id + "Image");var itemsSpan = $("#" + element[0].id + "Content ." + element[0].id + "Image span");items.each(function(i) {$(items[i]).mouseover(function() {mOver = true;});$ (items[i]).mouseout(function() {
  mOver = false;
  fadeElement(true);
  });
  });
  var fadeElement = function(isMouseOut) {
  var thisTimeOut = (isMouseOut) ? (timeOut/2) : timeOut;
  thisTimeOut = (faderStat) ? 10 : thisTimeOut;
  if(items.length > 0) {
  timeOutFn = setTimeout(makeSlider, thisTimeOut);
  } else {
  console.log("Poof..");
  }
  }
  var makeSlider = function() {
  current = (current != null) ? current : items[(items.length-1)];
  var currNo = jQuery.inArray(current, items) + 1
  currNo = (currNo == items.length) ? 0 : (currNo - 1);
  var newMargin = $(element).width() * currNo;
  if(faderStat == true) {
  if(!mOver) {
  $(items[currNo]).fadeIn((timeOut/6), function() {
  if($(itemsSpan[currNo]).css('bottom') == 0) {
  $(itemsSpan[currNo]).slideUp((timeOut/6), function() {
  faderStat = false;
  current = items[currNo];
  if(!mOver) {
  fadeElement(false);
  }
  });
  } else {
  $(itemsSpan[currNo]).slideDown((timeOut/6), function() {
  faderStat = false;
  current = items[currNo];
  if(!mOver) {
  fadeElement(false);
  }
  });
  }
  });
  }
  } else {
  if(!mOver) {
  if($(itemsSpan[currNo]).css('bottom') == 0) {
  $(itemsSpan[currNo]).slideDown((timeOut/6), function() {
  $(items[currNo]).fadeOut((timeOut/6), function() {
  faderStat = true;
  current = items[(currNo+1)];
  if(!mOver) {
  fadeElement(false);
  }
  });
  });
  } else {
  $(itemsSpan[currNo]).slideUp((timeOut/6), function() {
  $(items[currNo]).fadeOut((timeOut/6), function() {
  faderStat = true;
  current = items[(currNo+1)];
  if(!mOver) {
  fadeElement(false);
  }
  });
  });
  }
  }
  }
  }
  makeSlider();
  }; 
  })(jQuery); 
  //]]>
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  $(document).ready(function() {
  $(&#39;#s3slider&#39;).s3Slider({
  timeOut: 4000
  });
  });
  </script>
   
  mOver = false;fadeElement(true);});});var fadeElement = function(isMouseOut) {var thisTimeOut = (isMouseOut) ? (timeOut/2) : timeOut;thisTimeOut = (faderStat) ? 10 : thisTimeOut;if(items.length > 0) {timeOutFn = setTimeout(makeSlider, thisTimeOut);} else {console.log("Poof..");}}var makeSlider = function() {current = (current != null) ? current : items[(items.length-1)];var currNo = jQuery.inArray(current, items) + 1currNo = (currNo == items.length) ? 0 : (currNo - 1);var newMargin = $(element).width() * currNo;if(faderStat == true) {if(!mOver) {$(items[currNo]).fadeIn((timeOut/6), function() {if($(itemsSpan[currNo]).css('bottom') == 0) {$(itemsSpan[currNo]).slideUp((timeOut/6), function() {faderStat = false;current = items[currNo];if(!mOver) {fadeElement(false);}});} else {$(itemsSpan[currNo]).slideDown((timeOut/6), function() {faderStat = false;current = items[currNo];if(!mOver) {fadeElement(false);}});}});}} else {if(!mOver) {if($(itemsSpan[currNo]).css('bottom') == 0) {$(itemsSpan[currNo]).slideDown((timeOut/6), function() {$(items[currNo]).fadeOut((timeOut/6), function() {faderStat = true;current = items[(currNo+1)];if(!mOver) {fadeElement(false);}});});} else {$(itemsSpan[currNo]).slideUp((timeOut/6), function() {$(items[currNo]).fadeOut((timeOut/6), function() {faderStat = true;current = items[(currNo+1)];if(!mOver) {fadeElement(false);}});});}}}}makeSlider();}; })(jQuery); //]]></script><script type='text/javascript'>$(document).ready(function() {$(&#39;#s3slider&#39;).s3Slider({timeOut: 4000});});</script> 


  4.Tiếp tục tìm ]]></b:skin> và Chèn tiếp đoạn mã sau vào trước thẻ ]]></b:skin>:


  #s3slider {width: 620px;height: 300px;position: relative;overflow: hidden;margin-top: 17px;margin-bottom: 10px;*margin-bottom: 0px;background:#ffffff;border: 1px solid #000;
  }#s3sliderContent {width: 620px;height:300px;background:#ffffff;position: absolute;top: -13px;*top: 0px;padding: 0px;list-style:none;margin-left: 0;overflow: hidden;}
  .s3sliderImage {float: left;position: relative;display: none;}
  .s3sliderImage span {position: absolute;right: 0;font:Georgia, serif;padding: 10px 13px;font-size:12px;width:180px;height:300px;*max-height:300px;background-color: #000;filter: alpha(opacity=70);-moz-opacity: 0.7;-khtml-opacity: 0.7;opacity: 0.7;color: #fff;display: none;top: 0;overflow: hidden;}
  .s3sliderImage strong a{color:$titlecolor;font-family: 'Myriad Pro', Helvetica, Arial, Sans-Serif;font-size:20px;} 


  5.Lưu lại và  Vào phần thiết kế (Design) -> Chọn Phần tử trang --> Thêm tiện ích -->HLTM/Java 
  6. Dán toàn bộ code sau đây vào : 


  <div id="s3slider"><ul id="s3sliderContent"><li class="s3sliderImage"><img src="Link_anh_1" /><span><strong><a href="Link_lien_ket_1">Ten _anh_1</a></strong><p>Noi_dung_1</p></span></li><li class="s3sliderImage"><img src="Link_anh_2" /><span><strong><a href="Link_lien_ket_2">Ten _anh_2</a></strong><p>Noi_dung_2</p></span></li><li class="s3sliderImage"><img src="Link_anh_3" /><span><strong><a href="Link_lien_ket_3">Ten _anh_3</a></strong><p>Noi_dung_3</p></span></li><div class="clear s3sliderImage"></div></ul></div> 


  7.Chỉnh sửa :
  <img src="Link_anh_1" /> : Thành ảnh mà bạn muốn hiển thị 
  <span><strong><a href="Link_lien_ket_1">Ten _anh_1</a></strong> : thành link mà bạn muốn khi click vào ảnh nó sẽ chuyển đến.

  Tên_anh_1 : Sửa tiêu đề mà bạn muốn hiển thị [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét