20:46 - 17/06/2013

Hiển thị tiêu đề bài viết dạng tự động

  [tintuc]
  Hiển thị tiêu đề bài viết dạng tự động có ngày tháng năm viết bài rất hay được lấy từ Temp john

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển của bạn
  2. Thiết kế >> Chỉnh sửa HTML >> kiểm tra các mẫu Mở rộng
  3. Tìm một mã (Phím F3) tìm ]]> </ b: skin> 
  Và dán đoạn code sau vào trước ]]> </ b: skin> 

  /* News Ticker Wrapper */ .newspic {background:#000 url(http://2.bp.blogspot.com/-Gi_4y7eGWlg/TzePAUfnxbI/AAAAAAAAA4g/WsJKC56NBs4/s1600/headline.png) no-repeat top left;width:940px;margin:0 auto;padding:0 auto;height:28px;color:#ff0000;} .news {width: 940px;margin:0 auto;padding:0 auto;line-height: 1.4em;text-align:left;font-family:Arial;font-size:11px;color:#fff;overflow:hidden;clear:both;} .news a:link{color:#ff0000;font-weight: bold;text-decoration:none} .news a:visited{color:#ddd;font-weight: bold;text-decoration:none} .news a:hover{color:#fff;font-weight: bold;text-decoration:underline}

  4.Sau đó, mã </ head> và đặt mã sau đây trước </ head>

  <script src='http://www.google.com/jsapi?key=ABQIAAAA4qkT5i26SQ6NmgJd5KQemhRQ_a6zv5_Bim3H_GL4gaueIFZ15xRdt8jcAUk8ZHokIVo-TBZgYVbkzw' type='text/javascript'/>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var gfeedfetcher_loading_image="indicator.gif";google.load("feeds","1");function gfeedfetcher(c,a,b){this.linktarget=b||"";this.feedlabels=[];this.feedurls=[];this.feeds=[];this.feedsfetched=0;this.feedlimit=5;this.showoptions="";this.sortstring="date";document.write('<div id="'+c+'" class="'+a+'"></div>');this.feedcontainer=document.getElementById(c);this.itemcontainer="<li>"}gfeedfetcher.prototype.addFeed=function(b,a){this.feedlabels[this.feedlabels.length]=b;this.feedurls[this.feedurls.length]=a};gfeedfetcher.prototype.filterfeed=function(b,a){this.feedlimit=b;if(typeof a!="undefined"){this.sortstring=a}};gfeedfetcher.prototype.displayoptions=function(a){this.showoptions=a};gfeedfetcher.prototype.setentrycontainer=function(a){this.itemcontainer="<"+a.toLowerCase()+">"};gfeedfetcher.prototype.init=function(){this.feedsfetched=0;this.feeds=[];this.feedcontainer.innerHTML='<img src="'+gfeedfetcher_loading_image+'" /> INFONETGUE';var a=this;for(var b=0;b<this.feedurls.length;b++){var c=new google.feeds.Feed(this.feedurls[b]);var d=(this.feedlimit<=this.feedurls.length)?1:Math.floor(this.feedlimit/this.feedurls.length);if(this.feedlimit%this.feedurls.length>0&&this.feedlimit>this.feedurls.length&&b==this.feedurls.length-1){d+=(this.feedlimit%this.feedurls.length)}c.setNumEntries(d);c.load(function(e){return function(f){a._fetch_data_as_array(f,e)}}(this.feedlabels[b]))}};gfeedfetcher._formatdate=function(a,c){var d=new Date(a);var b=(c.indexOf("datetime")!=-1)?d.toLocaleString():(c.indexOf("date")!=-1)?d.toLocaleDateString():(c.indexOf("time")!=-1)?d.toLocaleTimeString():"";return"<span class='datefield'>"+b+"</span>"};gfeedfetcher._sortarray=function(a,b){var b=(b=="label")?"ddlabel":b;if(b=="title"||b=="ddlabel"){a.sort(function(e,d){var g=e[b].toLowerCase();var f=d[b].toLowerCase();return(g<f)?-1:(g>f)?1:0})}else{try{a.sort(function(e,d){return new Date(d.publishedDate)-new Date(e.publishedDate)})}catch(c){}}};gfeedfetcher.prototype._fetch_data_as_array=function(b,a){var d=(!b.error)?b.feed.entries:"";if(d==""){alert("Google Feed API Error: "+b.error.message)}for(var c=0;c<d.length;c++){b.feed.entries[c].ddlabel=a}this.feeds=this.feeds.concat(d);this._signaldownloadcomplete()};gfeedfetcher.prototype._signaldownloadcomplete=function(){this.feedsfetched+=1;if(this.feedsfetched==this.feedurls.length){this._displayresult(this.feeds)}};gfeedfetcher.prototype._displayresult=function(a){var e=(this.itemcontainer=="<li>")?"<ul>\n":"";gfeedfetcher._sortarray(a,this.sortstring);for(var c=0;c<a.length;c++){var d='<a href="'+a[c].link+'" target="'+this.linktarget+'" class="titlefield">'+a[c].title+"</a>";var b=/label/i.test(this.showoptions)?'<span class="labelfield">['+this.feeds[c].ddlabel+"]</span>":" ";var g=gfeedfetcher._formatdate(a[c].publishedDate,this.showoptions);varf=/description/i.test(this.showoptions)?""+a[c].content:/snippet/i.test(this.showoptions)?""+a[c].contentSnippet:"";e+=this.itemcontainer+d+" "+b+" "+g+"\n"+f+this.itemcontainer.replace("<","</")+"\n\n"}e+=(this.itemcontainer=="<li>")?"</ul>":"";this.feedcontainer.innerHTML=e};
  var gfeedfetcher_loading_image="indicator.gif";function gfeedrssticker(d,b,a,c){this.tickerid=d;this.delay=parseInt(a);this.mouseoverBol=0;this.itemsperpage=1;this.messagepointer=0;gfeedfetcher.call(this,d,b,c);this.itemcontainer="<div>";this.tickerdiv=document.getElementById(d)}gfeedrssticker.prototype=newgfeedfetcher;gfeedrssticker.prototype.constructor=gfeedrssticker;gfeedrssticker.prototype._displayresult=null;gfeedrssticker.prototype.entries_per_page=function(a){this.itemsperpage=a};gfeedrssticker.prototype._signaldownloadcomplete=function(){this.feedsfetched+=1;if(this.feedsfetched==this.feedurls.length){this._initscroller(this.feeds)}};gfeedrssticker.prototype._initscroller=function(a){var c=this;gfeedfetcher._sortarray(a,this.sortstring);this.itemsperpage=(this.itemsperpage>=a.length)?1:this.itemsperpage;varb=a.slice(this.messagepointer,this.itemsperpage);this.tickerdiv.innerHTML=formatrssmessage(b,this.showoptions,this.itemcontainer,this.linktarget);this.tickerdiv.onmouseover=function(){c.mouseoverBol=1};this.tickerdiv.onmouseout=function(){c.mouseoverBol=0};this.messagepointer=this.itemsperpage;if(window.attachEvent){window.attachEvent("onunload",function(){c.tickerdiv.onmouseover=c.tickerdiv.onmouseout=null})}setTimeout(function(){c._rotatemessage()},this.delay)};function formatrssmessage(d,b,f,g){var c=(f=="<li>")?"<ul>\n":"";for(var e=0;e<d.length;e++){var h='<a href="'+d[e].link+'" target="'+g+'" class="titlefield">'+d[e].title+"</a>";var j=/label/i.test(b)?'<span class="labelfield">['+d[e].ddlabel+"]</span>":" ";vark=gfeedfetcher._formatdate(d[e].publishedDate,b);var a=/description/i.test(b)?""+d[e].content:/snippet/i.test(b)?""+d[e].contentSnippet:"";c+=f+h+" "+j+" "+k+"\n"+a+f.replace("<","</")+"\n\n"}c+=(f=="<li>")?"</ul>\n":"";return c}gfeedrssticker.prototype._rotatemessage=function(){var b=this;if(this.mouseoverBol==1){setTimeout(function(){b._rotatemessage()},100)}else{vara=this.feeds.slice(this.messagepointer,this.messagepointer+this.itemsperpage);this.tickerdiv.innerHTML=formatrssmessage(a,this.showoptions,this.itemcontainer,this.linktarget);this.messagepointer=(this.messagepointer+this.itemsperpage>this.feeds.length-1)?0:this.messagepointer+this.itemsperpage;setTimeout(function(){b._rotatemessage()},this.delay)}};
  //]]></script>
  5.Bước cuối cùng vị trí HTML code cho newstickernya, bạn có thể đặt ở nơi mà bạn muốn. và đây là một ví dụ tôi sẽ đặt nó dưới tiêu đề. xin vui lòng tìm kiếm 
  <div class='header-cap-bottom cap-bottom'> và sao chép đoạn mã sau và đặt nó trước 
  <div class='header-cap-bottom cap-bottom'>
  <div class='newspic'>
  <div class='news'>
  <div style='float:left;padding:5px 60px 5px 7px;font:bold 14px Arial;color:#333;text-transform:none;'>
  News - Post :
  </div><div style='float:left;width:680px;padding:4px 0; position:relative; overflow:hidden;'>
  <script type='text/javascript'>
  var cssfeed=new gfeedrssticker(&quot;example1&quot;, &quot;example1class&quot;, 4000, &quot;_new&quot;)
  cssfeed.addFeed(&quot;AdityaSubawa&quot;, &quot;http://www.hacbayit.com.com/feeds/posts/default&quot;) //Specify &quot;label&quot; plus URL to RSS feed
  cssfeed.displayoptions(&quot;date&quot;) //show the specified additional fields
  cssfeed.setentrycontainer(&quot;div&quot;) //Wrap each entry with a DIV tag
  cssfeed.filterfeed(10, &quot;date&quot;) //Show 10 entries, sort by date
  cssfeed.entries_per_page(1)
  cssfeed.init()
  </script>
  </div>
  </div><div style='clear:both;'/>
  </div>

  Cuối cùng là save lại và chúc bạn thành công.
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét