20:52 - 17/06/2013

Hiển thị bài viết dạng 3 cột trong 1 nhãn cho blogger/blogspot

  [tintuc]
  Demo ngay trên trang chủ của mình nhé
  Tiện ích này rất thích hợp cho các trang giới thiệu phần mềm, ebook, quảng cáo sản phẩm,…làm cho Blog của bạn trông ngăn nắp và chuyên nghiệp hơn


  Thực hiện: (đưa vào tiện ích)
  1. Vào Thiết kế > Phần tử trang
  2. Tạo một widget HTML/JavaScript và dán code bên dưới vào :

  <style type="text/css"> 

  #itechplus-rc-3cot {width:516px;} 
  table#itechplus-rc-3cot {border:1px solid #ccc;} 
  #rc-3cot {padding:0 8px;width:30%;} 
  #rc-3cot p{padding:0;margin:0 0 5px 0;} 
  #rc-3cot img {margin:10px 9px 5px -15px; height:120px; width:165px; border:1px solid #ccc; padding:1px;} 
  #rc-3cot a:link {font:bold 12px arial;} 
  #itechplus-rc-3cot h2 { 
  background:url(#) no-repeat top left; 
  padding:5px 0 14px 15px; 
  font:bold 13px Verdana; 
  margin:0px; 
  color:#fff; 
  </style> 
  <script type="text/javascript"> 
  home_page = "http://www.hacbayit.com/"; 
  label = "Template Blogspot"; 
  numposts = 6; 
  sumTitle = 18; 
  colortitle = "#333"; 
  imgr = new Array(); 
  imgr[0] = "https://lh4.googleusercontent.com/-pmYnlGErk4I/UM1U-f81LTI/AAAAAAAACu4/8lTz9QwAFt8/s300/no_image.jpg"; 
  showRandomImg = true; 
  </script> 
  <div id="itechplus-rc-3cot"> 

  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('15 O(a,b){8(a.w("<")!=-1){4 s=a.12("<");z(4 i=0;i<s.9;i++){8(s[i].w(">")!=-1){s[i]=s[i].10(s[i].w(">")+1,s[i].9)}}a=s.17("")}b=(b<a.9-1)?b:a.9-2;1c(a.1k(b-1)!=\' \'&&a.w(\' \',b)!=-1)b++;a=a.10(0,b-1);1m a}15 Z(e){j=(1j)?Y.1l((L.9+1)*Y.16()):0;q=U T();4 f=U T();z(4 i=0;i<K;i++){4 g=e.S.R[i];4 h=g.A.$t;4 l;4 n;8(i==e.S.R.9)F;z(4 k=0;k<g.x.9;k++){8(g.x[k].Q==\'18\'){n=g.x[k].H;F}}z(4 k=0;k<g.x.9;k++){8(g.x[k].Q==\'1a\'&&g.x[k].1x==\'1d/1e\'){l=g.x[k].A.12(" ")[0];F}}8("W"J g){4 o=g.W.$t}D 8("N"J g){4 o=g.N.$t}D 4 o="";s=o;a=s.w("<q");b=s.w("E=\\"",a);c=s.w("\\"",b+5);d=s.1b(b+5,c-b-5);8(j>L.9-1)j=0;q[i]=L[j];8((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))q[i]=d;4 p=h.9;8(p>P){f[i]=\'<B v="u-r"><C><q G="\'+h+\'" E="\'+q[i]+\'"/><p><a A="\'+h+\'" H="\'+n+\'" V="M:\'+X+\';">\'+O(h,P)+\' ...</a></p><C></B>\'}D{f[i]=\'<B v="u-r"><C><q G="\'+h+\'" E="\'+q[i]+\'"/><p><a A="\'+h+\'" H="\'+n+\'" V="M:\'+X+\';">\'+h+\'</a></p></C></B>\'}}4 m=K/3;6.7("<11 1f=\\"0\\" 1g=\\"0\\" 1h=\\"0\\" v=\\"1i-u-r\\">");z(4 j=0;j<m;j++){8(j%3==0){6.7("<y v=\\"u-r-13\\">");6.7(f[j*3]);6.7(f[j*3+1]);6.7(f[j*3+2]);6.7("<y v=\\"u-r-13\\">");6.7("</y>")}D{6.7("<y v=\\"u-r-14\\">");6.7(f[j*3]);6.7(f[j*3+1]);6.7(f[j*3+2]);6.7("<y v=\\"u-r-14\\">");6.7("</y>")}}6.7("</11>")}6.7("<I E=\\""+1n+"1o/1p/1q/-/"+1r+"?1s-1t="+K+"&1u=1v&G=1w-J-I&19=Z\\"><\\/I>");',62,96,'||||var||document|write|if|length|||||||||||||||||img|3cot|||rc|id|indexOf|link|tr|for|title|td|center|else|src|break|alt|href|script|in|numposts|imgr|color|summary|removeHtmlTag|sumTitle|rel|entry|feed|Array|new|style|content|colortitle|Math|showrecentposts99|substring|table|split|top|bottom|function|random|join|alternate|callback|replies|substr|while|text|html|border|cellspacing|cellpadding|itechplus|showRandomImg|charAt|floor|return|home_page|feeds|posts|default|label|max|results|orderby|published|json|type'.split('|'),0,{}))
  //]]>
  </script>


  <p style="float:right;margin:0;padding:3px"><a href="http://www.hacbayit.com/search/label/Template%20Blogspot?&max-results=10"></a></p> 
  </div>
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

4 nhận xét:

Đăng nhận xét